Category: IT

Recent files/places in Office and jump lists in Start Menu location/backup

Recent (pinned or not) files and places in Office apps (2007, 2010, … ?) are in system registry … eg. for MS Word (14.0 in the path is for Office 2010): [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Place MRU] [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\file mru] Jump lists (list of recently used filesby diff. programs in the Start Menu) are in AppData %AppData%\Microsoft\Windows\Recent\AutomaticDestinations for more details -> Jump List History location?

Simple timestamp in Windows command line

[powershell] @echo off SET NOWTIME=%time% echo NOWTIME=#%NOWTIME%# SET NOWDATE=%date% echo NOWDATE=#%NOWDATE%# FOR /F "tokens=1 delims= " %%x in ("%NOWTIME%") do SET TIME2=%%x FOR /F "tokens=1-4 delims=:.," %%a in ("%TIME2%") do SET STAMPT=%%a%%b%%c%%d echo STAMPT=%STAMPT% FOR /F "tokens=2 delims= " %%x in ("%NOWDATE%") do SET DATE2=%%x FOR /F "tokens=1-3 delims=:-.,/" %%a in ("%DATE2%") do SET STAMPD=%%c%%b%%a echo STAMPD=%STAMPD% SET TIMESTAMP=%STAMPD%%STAMPT% echo...

Remote installation of HP Dataprotector 6.20 client on Ubuntu 12.04 with 3.2 kernel

During std. remote installation (in Manager GUI) installer instantly ends with error – „unsupported platform / OS“. I found out that problem is with 3.2 kernel version (only with the NUMBER not the code) and the workaround (until HP create patch) is to modify uname. move /bin/uname to /bin/uname.orig create executable script /bin/uname with this: [bash]/bin/uname.orig $1 | sed ‚s/3\.2\.0/2\.6\.32/'[/bash] Explanation:...

Paralelní spuštění příkazu pro seznam souborů (bash)

Potřeboval jsem provézt konverzi několika videí na jiný formát, a jelikož pro daná kodek nešlo u ffmpeg použít vícevláknové zpracování, řešil jsem jak pouštět několik příkazu současně (a tím urychlit celkové zpracování seznamu souborů). Nejjednodušší postup jsem našel s použitím xargs: [bash]ls -1 /cesta/soubory* | xargs -n1 -P3 -ISOUBOR ffmpeg -i SOUBOR …[/bash] pomocí ls se vyrobí seznam souborů, který...

Digitální podepisování dokumentů certifikátem v LibreOffice (OpenOffice)

LibreOffice (respektive OpenOffice) přistupuje k práci s certifikáty ‚netradičním způsobem‘. Nemá totiž vlastní uložiště, ale používá uložiště aplikací z rodiny Mozilla (Thunderbird/Icedove, Firefox/Iceweasel, Mozilla Suite). Dohledal jsem, že pořadí ve kterém jsou uložiště vyhledávány je: Thunderbird Mozila Suite Firefox Lze také použít proměnnou prostředí MOZILLA_CERTIFICATE_FOLDER. Takže u sebe (mám Debian a chtěl jsem použít uložiště z Icedove) jsem musel vytvořit symbolický...

openssl PKCS12

Mám neustále problém si zapamatovat příkaz na vytvoření souboru p12 s certifikáty, tak je třeba si to poznamenat. [bash]openssl pkcs12 -export -in certifikat-serveru.pem -inkey priv-klic-serveru.pem -certfile ca-bundle.pem -out vystup.p12[/bash] Vytvořena p12 se zašifrovává, takže se objeví výzva k zadání hesla (Enter Export Password) – pokud je zašifrován privátní klíč (heslo se zadávalo při generování), objeví se nejprve výzva k zadání...