How to convert multiple video files (one directory) by FFMpeg on command line

for %a in („*.3gp“) do ffmpeg -i „%a“ -c:v libx264 -c:a copy -q:v 0 -y „newfiles\%~na.mp4“ *.3gp – input files; what you want to convert ffmpeg – ffmpeg executable; if you haven’t it in PATH, you have to insert absolut path to the ffmpeg (eg. c:\XXX\YYY\ffmpeg.exe) -c:v libx264 – video codec – H.264 in this … Číst dál

Base64 decode/encode in Windows command line

For Base64 file encode/decode you can use built-in utillity certutil.exe (in c:\windows\system32): [powershell] certutil.exe -encode InFile OutFile certutil.exe -decode InFile OutFile [/powershell] Note: because its for certificates … certutil add line „—–BEGIN CERTIFICATE—–“ (as first line of OutFile) and „—–END CERTIFICATE—–“ (as last line) when you encode some file

Simple timestamp in Windows command line

[powershell] @echo off SET NOWTIME=%time% echo NOWTIME=#%NOWTIME%# SET NOWDATE=%date% echo NOWDATE=#%NOWDATE%# FOR /F "tokens=1 delims= " %%x in ("%NOWTIME%") do SET TIME2=%%x FOR /F "tokens=1-4 delims=:.," %%a in ("%TIME2%") do SET STAMPT=%%a%%b%%c%%d echo STAMPT=%STAMPT% FOR /F "tokens=2 delims= " %%x in ("%NOWDATE%") do SET DATE2=%%x FOR /F "tokens=1-3 delims=:-.,/" %%a in ("%DATE2%") do SET STAMPD=%%c%%b%%a … Číst dál

openssl PKCS12

Mám neustále problém si zapamatovat příkaz na vytvoření souboru p12 s certifikáty, tak je třeba si to poznamenat. [bash]openssl pkcs12 -export -in certifikat-serveru.pem -inkey priv-klic-serveru.pem -certfile ca-bundle.pem -out vystup.p12[/bash] Vytvořena p12 se zašifrovává, takže se objeví výzva k zadání hesla (Enter Export Password) – pokud je zašifrován privátní klíč (heslo se zadávalo při generování), objeví … Číst dál