Tag: command

Simple timestamp in Windows command line

[powershell] @echo off SET NOWTIME=%time% echo NOWTIME=#%NOWTIME%# SET NOWDATE=%date% echo NOWDATE=#%NOWDATE%# FOR /F "tokens=1 delims= " %%x in ("%NOWTIME%") do SET TIME2=%%x FOR /F "tokens=1-4 delims=:.," %%a in ("%TIME2%") do SET STAMPT=%%a%%b%%c%%d echo STAMPT=%STAMPT% FOR /F "tokens=2 delims= " %%x in ("%NOWDATE%") do SET DATE2=%%x FOR /F "tokens=1-3 delims=:-.,/" %%a in ("%DATE2%") do SET STAMPD=%%c%%b%%a echo STAMPD=%STAMPD% SET TIMESTAMP=%STAMPD%%STAMPT% echo...

openssl PKCS12

Mám neustále problém si zapamatovat příkaz na vytvoření souboru p12 s certifikáty, tak je třeba si to poznamenat. [bash]openssl pkcs12 -export -in certifikat-serveru.pem -inkey priv-klic-serveru.pem -certfile ca-bundle.pem -out vystup.p12[/bash] Vytvořena p12 se zašifrovává, takže se objeví výzva k zadání hesla (Enter Export Password) – pokud je zašifrován privátní klíč (heslo se zadávalo při generování), objeví se nejprve výzva k zadání...