POZOR – Česká srovnávací s.r.o. – nabídka výhodné ceny elektřiny a plynu

POZOR POZOR POZOR

Byl jsem telefonicky kontaktován společností Česká srovnávací, které mi nabídla účast v jakési aukci dodavatelů energií (elektřina a plyn) za účelem snížení jejich ceny … prý o 20-30%

Jistě tušíte, že to nebude až tak pravda … nabízí se označení ŠMEJDI, ale posuďte sami …

Obsah rozhovoru

Šlo o celkem normální (bohužel) telefonní hovor a nějakou paní, které mi po upozornění na monitorování hovoru nabízela účast v jakési hromadné aukci dodavatele energií, která se koná ve všech regionech a díky čemuž jsem měl dosáhnout na nižší cenu (u mě jen elektřiny; plyn nemám). Ujistila se ještě, že mluví s člověkem, na kterého „jsou psané“ dodávky energií (elektroměr/plynoměr).

Po vysvětlení principu, jak je úspory dosaženo (hromadná objednávka), již chtěla adresu na kterou má za pár dni dorazit prodejce pro podpis smlouvy, abych se té akce mohl účastnit. Několikrát mi bylo zopakováno, že pokud mi nenajdou lepší nabídku, tak se nic neděje … a že je vše zdarma.

Ani na moment jsem o něco takového neměl zájem (1 – z principu; 2 – vím že mám poměrně velmi dobrou cenu elektřiny), ale i tak jsem požádal o zaslání oné smlouvy, abych si ji mohl nastudovat. Předpokládal jsem, že s tím bude problém, ale k mému překvapení nebyl a smlouva mi do pár minut přistála v elektronické schránce. A je to zajímavé počtení 🙂

Smlouva

Přečtěte si sami originál smlouvy …

Text smlouvy

Některé pasáže jsem zvýraznil … PODLE MĚ ty podstatné …

 1. PŘEDMĚT SMLOUVY
  1.1. Zákazník, si tímto závazně objednává u Společnosti zajištění služeb, které jsou popsány v odst. 1.2 této Smlouvy (dále jen „Služby“), a Společnost se zavazuje Služby Zákazníkovi dle svých schopností a možností zajistit, to vše za podmínek dle této Smlouvy. Objednávka Služeb je činěna bezplatně.
  1.2. Služby zahrnují vyhledávání a vedení jednání s třetí osobou nebo osobami dle výběru Společnosti, které dodávají elektřinu nebo zemní plyn (dále jen „Dodavatel“ a „Energie“) za účelem obstarání příležitosti Zákazníkovi uzavřít s Dodavatelem smlouvu o dodávkách Energií (dále jen „Smlouva o Energiích“), jejímž předmětem bude dodávka Energií s kritérii uvedenými v čl. 2 této Smlouvy.
 2. SMLOUVA O ENERGIÍCH
  2.1. Energie budou Zákazníkovi dodávány Dodavatelem na základě Smlouvy o Energiích do následujících odběrných míst Zákazníka:
  2.2. Energie budou Zákazníkovi dodávány za ceny nižší, jsou obvyklé ceny dominantního dodavatele Energií na území obce, ve které se nachází odběrná místa Zákazníka, platné ke dni oznámení příslušeného Sdělení Zákazníkovi a to po dobu dvou až tří let bezprostředně navazujících na ukončení trvajících smluv mezi Zákazníkem a stávajícím dodavatelem Energií (dále jen „Stávající dodavatel“). To stejné platí i o jakékoliv následné Smlouvě o Energiích, která bude uzavřena mezi Zákazníkem a Společností.
  2.3. Smluvní strany výslovně potvrzují, že (i) Smlouva o Energiích může být uzavřena i jen na samostatnou dodávku plynu nebo elektřiny, a to se stejnými nebo různými Dodavateli, že (ii) kritéria může naplnit i více Smluv o Energiích, které mohou být uzavírány samostatně, a to i opakovaně a že (iii) nepodaří-li se Společnosti Služby dle této Smlouvy Zákazníkovi nabídnout, nevznikají Zákazníkovi žádná další práva ani povinnosti.
 3. POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY O ENERGIÍCH
  3.1. Společnost se zavazuje, že poté, co jí alespoň jeden Dodavatel oznámí, že je připraven uzavřít se Zákazníkem Smlouvu o Energiích s kritérii dle čl. 2 této Smlouvy oznámí Společnost tuto skutečnost Zákazníkovi (dále jen „Sdělení“), a to alespoň tři měsíce před tím, než má být dle příslušné smlouvy se Stávajícím dodavatelem ukončena dodávka Energií, a předá příslušnému Dodavateli kontaktní údaje Zákazníka. Nebude-li mít Společnost zmocnění činit další právní jednání, budou Zákazníkovi sděleny kontaktní údaje Dodavatele za účelem jeho kontaktování a uzavření Smlouvy o Energiích.
  3.2. Zákazník se zavazuje bez zbytečného odkladu po oznámení Sdělení (i) dohodnout s Dodavatelem uvedeným ve Sdělení termín a místo uzavření Smlouvy Energiích, Smlouvu o Energiích s tímto Dodavatelem uzavřít nejpozději do jednoho (1) měsíce po oznámení Sdělení, zahájit odběr Energií v souladu se Smlouvou o Energiích a po dobu nejméně do uplynutí patnácti dnů ode dne zahájení odběru neučinit žádné právní jednání, na základě kterého by byla Smlouva o Energiích ukončena (např. odstoupením či výpovědí). Ve vztahu k povinnostem uvedeným v tomto odstavci je Smlouva sjednána ve prospěch třetí osoby – Dodavatele.
  3.3. Služby Společnosti jsou Zákazníkovi zajišťovány zdarma. Pouze v případě porušení povinnosti Zákazníka dle předchozího odstavce k (i) uzavření jakékoliv Smlouvy o Energiích ve stanovené lhůtě, (ii) zahájení odběru Energií v souladu se Smlouvou o Energiích, nebo (iii) po dobu nejméně do uplynutí patnácti dnů ode dne zahájení odběru neučinit žádné právní jednání, na základě kterého by byla tato Smlouva o energiích ukončena, případně (iv) povinnosti dle odst. 5.1 Smlouvy sdělit Společnosti na její žádost údaje nebo předat podklady, případně zmocnit Společnost, aby potřebné údaje získala či ověřila samostatně, se Zákazník zavazuje zaplatit Společnosti smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé
  porušení této povinnosti a každé odběrné místo, jehož se porušení povinnosti Zákazníka týká. Smluvní pokuta je splatná do deseti dnů ode dne odeslání výzvy Společnosti k jejímu uhrazení, a to dle pokynů uvedených ve výzvě.
 4. PLNĚNÍ A TRVÁNÍ SMLOUVY
  4.1. Zákazník tímto výslovně vyzývá Společnost, aby Služby začala zajišťovat bezprostředně po uzavření této Smlouvy, což nemá vliv na právo Zákazníka odstoupit od Smlouvy za splnění veškerých zákonných předpokladů.
  4.2. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a může být písemně vypovězena kteroukoliv ze smluvních stran, a to ke konci kalendářního čtvrtletí výpovědí podanou smluvní stranou alespoň tři měsíce předem. Uplynutím výpovědní doby Smlouva zaniká.
  4.3. Smluvní strany se dohodly, že ukončení Smlouvy dohodou, výpovědí, odstoupením ani jinak nemá vliv na povinnosti Zákazníka, které mají trvat i po zániku této Smlouvy, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu dle odst. 3.3 této Smlouvy za předpokladu, že Sdělení bylo oznámeno Zákazníkovi před zánikem Smlouvy.
 5. ZÁVĚREČNÁ PROHLÁŠENÍ A UJEDNÁNÍ
  5.1. Zákazník prohlašuje, že je schopen a oprávněn tuto Smlouvu a Smlouvu o Energiích uzavřít a dodržet je. Zákazník se zavazuje, že v této souvislosti poskytne Společnosti a Dodavateli pravdivé a úplné informace, které se v případě změny zavazuje aktualizovat, jakož i poskytnout součinnost vhodnou pro plnění Smlouvy a Smlouvy o Energiích, zejména údaje nebo podklady potřebné k identifikaci nebo ověření identifikace odběrných míst Zákazníka, ke zjištění nebo ověření trvání smlouvy uzavřené mezi Zákazníkem a Stávajícím dodavatelem, případně pověřit Společnost nejpozději na její výzvu, aby tyto údaje nebo podklady zajistila nebo ověřila v zastoupení Zákazníka u Stávajícího
  dodavatele, a za tímto účelem Společnosti vystavit písemnou plnou moc.
  5.2. Tato Smlouva je úplná a nebyly k ní uzavřeny ústní dohody. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemně, s výjimkou Sdělení, které může být učiněno jakoukoliv formou, například telefonicky. Písemná forma je zachována i tehdy, bude-li příslušné jednání odesláno prostřednictvím emailu Společnosti uvedeného v této Smlouvě, nebo Společností písemně oznámené Zákazníkovi, a to na email Zákazníka, uvedený v této Smlouvě, nebo Zákazníkem písemně oznámeným Společnosti, a naopak.
  5.3. Přílohami a nedílnou součástí této Smlouvy jsou (i) Informace pro Zákazníka – spotřebitele, které byly Zákazníkovi v písemné formě předány před podpisem této Smlouvy, a (ii) Informace o zpracování osobních údajů Zákazníka, které jsou dostupné v elektronické podobě na stránkách www.porovnejtesi.cz. Zákazník měl možnost v dostatečném předstihu seznámit se s těmito dokumenty i touto Smlouvou, chápe jejich smysl a význam, význam jednotlivých ustanovení mu byl vysvětlen také před učiněním objednávky dle této Smlouvy, a měl možnost ovlivnit podmínky Smlouvy, což stvrzuje svým podpisem. Na důkaz pravé a svobodné vůle připojují smluvní strany pod text této Smlouvy své podpisy.

Jak čtu smlouvu já

 • Smlouva mě NUTÍ změnit dodavatele energie, na toho kterého mi společnost doporučí.
 • Stačí i jen jediná nabídka – o nějaké aukci, kde se dodavatele energií předhánějí s tou nejlevnější nabídku bych si nechal zdát. A patrně budou domluveni jen s jedním.
 • Stačí že vám nabídnou dodavatele, který má cenu energie „nižší, než je cena obvyklá u dominantního dodavatele v místě odběru„. Takže o nějaké speciální nabídce šité přímo pro vás, si nechte taky jen zdát.

A celé je to potuplované pokutami, když to budete chtít zrušit; smlouva na dobu neurčitou; …

LIDI … ZAPOJTE ROZUM A TAKOVÝM SMLOUVÁM SE VYHNĚTE!

Klidně tu zanechte komentáře s vašimi zkušenostmi … a třeba i s vaším názorem … i kdyby se měl lišit od mého 🙂


AKTUALIZACE …

Vyhledal jsem několik stránek, kde můžete najít nějaké doplňkové informace jak postupovat dál – Dodavatel energie – co dělat, když je to šmejd

AKTUALIZACE 2 … (23.3.2020)

Na můj dotaz, ERÚ poskytl vyjádření a těmto „elektro šmejdům“ – Elektro šmejdi – nabídka výhodné ceny elektřiny a plynu – pozice ERÚ a co dělat dál

Share

65 komentářů

 1. Tyto a podobné šmejdy nechte prosím vykecat a následně jim můžete oznámit,že dotyčné
  osobě vůbec není rozumět a že jí doporučujete se vysmrkat.Vytočíte je do běla.DDD.

 2. Dobrý den,
  tak teď jsem to zjistila, že jsem pravděpodobně taky nalítla :-(. Přiznám se, jsem normálně opatrná, ale tohle mě nenapadlo, že by to byl podvod, chtěla jsem to prostě zkusit, s jakou nabídkou přijdou. Poradíte mi, prosím, co mám dělat. Smlouvu jsem podepsala v pondělí 16.3.2020.

 3. Já se na návnadu nechytil, ale paní jsem trochu vyzkoušel. První den jsem souhlasil a že mi další den budou volat z kontrolního oddělení. Volali a odmitnul jsem ať smlouvu neposilaji. Paní byla neodbytna, stále opakovala jak mají v soutěži pouze seriózní dodavatele, začala mi je do telefonu jmenovat, tak jsem ji požádal aby mi seznam dodavatelů poslala mailem, paní se na chvíli odmlčela a pak řekla že to pošle. Rychle položila telefon a od té doby mám klid. S touto firmou nikdy! Ani na zkoušku

 4. 19.března
  Dnes mi volala paní,
  tento měsíc po druhé od nich, že probíhá soutěž, takže už ne aukce a můžu ušetřit peníze a bla bla.
  Nakonec otázka, jestli je to pro mne zajímavé? Po odpovědi “ Ano“je to zajímavé, ale že nic nechci, její odpověď byla. „Tak to tedy nechápu“.
  S mou odpovědí, že nic nechci a že sem se už mockrát spálil s různými měniči smluv sme hovor ukončili, byla pěkně vytočená. Jedna ráda, odpovídejte, že nic nechcete nebo že nasebe nemáte žádné energie napsané a dají pokoj.

 5. Dobrý den, dnes mi také volali, už první věty chlapce na telefonu si protiřečily. Když jsem se začal ptát změnil se v arogantního blba. Fakt šmejdi !!!!!

 6. Dobrý den, bohužel jsem taky naletěl, smlouvu jsem po přečtení recenzí vypověděl ještě před tím než mi našli dodavatele (ale po 14 denní lhůtě) a dnes jsem s nimi měl telefonát , že mi pošlou fakturu se sankcí 5000kč, a řekli, že pokud nezaplatím, předají to do pravnické agentury a sejdeme se u soudu. Tak mě jenom napadlo co jim zaplatit třeba jen 100 kč, dluh pak klesne po 5000 a právnická agentura to již řešit nebude.
  Podařilo se někomu z toho vyvléknout, když už mu zaslali fakturu? Prosím poraďte

  • Jsem na tom úplně stejně. Stávající dodavatel Eon poradil, peníze zaplatit a v zápětí na Českou srovnávací podat trestní oznámení za nekalé a agresivní obchodní praktiky a neplatnost smlouvy pro neúplnost. V průvodním dopise chtějí údaje o odběru. Já jim zádnou smlouvu ani fakturu se stávajícím dodavatelem nedala natož číslo odběrového místa. V podstatě jsem podepsala na kapotě jejich auta bianko smlouvu. Nemohli tedy započít s jakoukoliv aukcí. 5 tisíc chtějí taky. Za nic.

 7. Dnes 2.3.2020 mi volal nějaky mladík v monitorovaném hovoru, že má pro mne nabídku na aukci elektřiny. Tak jsem ho ožádal o písemné informace. Řekl mi, že už to mám ve schránce. Dost jsem se divil a ptal jsem se, kdy to posílali. Furt chtěl vědět, kdo jsem a kdo je dodavatel elktřiny. No bez písemných informací to nepůjde. Tak synek bezradně zavěsil. Říkám si: „Možná si šlapeš po štěstí“. Jdu si vyhledat česká srovnávací a žádná internetová stránka, pouze tohle info o podvodném jednání. Takže díky za info a jsem rád, že si trvám na písemné informaci, nikoliv uzavírání smluv po telefonu… Janek

  P.S. Vláda a zákonodárci sice slibují ocgranu spotřebitele, ale nechápu, proč už není dávno zákon, aby monitorované hovory byly automaticky k dispozici oběma stranám. Jak jinak se má člověk bránit.

 8. Mě dnes také volali, jak jsem se teda rozhodl. Odmítl jsem se na základě zkušeností zde, řekl jsem jim že se mi nelíbí jejich podmínky.
  Pak to teda vzdali (chlapík zaučoval mladou), a pak mi taky řekl, že je to jednosměrné číslo a že už jim volalo několik dříve oslovených pak dodatečně, že by to s nimi chtěli uzavřít, haha…

 9. Právě mi volali také. Až pak jsem si je vygooglila. Paní byla velmi milá, že mi volá z České srovnávací a oznamuje mi, že teď bude plošně všude v celé republice probíhat snižování našich nákladů na energie …. proboha proč by mělo něco jako zlevňování probíhat plošně 😀 :-D. Mluvila dál a povídala, že nebudeme soutěži my, ale náš dodavatel energií a moooc ušetříme :-D. Pak se mě ptala, kdo je náš dodavatel energií a kolik platíme. Tak jsem se zarazila ….. jak může tvrdit, že náš dodavatel energií bude soutěžit, když ani neví kdo to je 😀 :-D. Chce to trochu myslet. byla ale věrohodná a věřím, že důchodci se nechají ukecat. Tak jsem jí slušně zalhala, že vůbec nevím od koho berem a nemám chuť to s ní řešit.

 10. Dbry den plne s vami souhlasim mam tu skusenost dal jsem jim take vypoved cekam odezvu ,ale platit pokutu nebudu podam zalobu na policii a obchodni inspekci dekuji za info.

  • Dobry den, jsem na tom stejne, po zapojeni dodavetel CED jsem kontaktoval CEZ a prevedli me zpet, coz je to poruseni podminky za 5000,- u Ceske srovnavaci .. podarilo se to nekomu nejak obejit a neplatit? Na Dtest lince mi tvrdili, ze je smlouva nezakona a nemam nic platit.. Dejte mi prosim vedet tel. 777207842, mail lukasherzog@seznam.cz Dekuji

 11. Naletěl jsem stejně.
  odstoupit od soutěže můžu, ale zaplatím pokutu 5000 kč.
  po odstoupení, prý musím dodržet smlouvu s výherním dodavatelem aby nehrozila sankce.
  s výherním dodavatelem jsem žádnou sml. nepodepisoval.

  Co mám, ale dělat abych neplatil pokutu nebo sankce výhernímu dodavateli nevím.
  kdyby někdo na něco přišel, určitě to ocením.

  Děkuji

   • Výpis z registrace šmejdů
    Úplný výpis z obchodního rejstříku

    Česká srovnávací s.r.o., C 299135 vedená u Městského soudu v Praze
    Vytisknout

    Datum vzniku a zápisu: 27. července 2018

    Spisová značka: C 299135 vedená u Městského soudu v Praze
    zapsáno 27. července 2018

    Obchodní firma: Česká srovnávací s.r.o.
    zapsáno 27. července 2018

    Sídlo: Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10
    zapsáno 27. července 2018

    Identifikační číslo: 07323450
    zapsáno 27. července 2018

    Právní forma: Společnost s ručením omezeným
    zapsáno 27. července 2018

    Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
    zapsáno 27. července 2018

    Statutární orgán:
    jednatel:
    ALEXANDR WURM, dat. nar. 11. září 1957
    Čakovice 85, 251 68 Týnec nad Sázavou
    Den vzniku funkce: 27. července 2018
    zapsáno 27. července 2018

    Počet členů: 1
    zapsáno 27. července 2018

    Způsob jednání: Jednatel jedná za společnost samostatně.
    zapsáno 27. července 2018

    Společník:
    ALEXANDR WURM, dat. nar. 11. září 1957
    Čakovice 85, 251 68 Týnec nad Sázavou
    zapsáno 27. července 2018

    Podíl:
    Vklad: 100 000,- Kč
    Splaceno: 100%
    Obchodní podíl: 100%
    Druh podílu: základní
    zapsáno 27. července 2018

    Základní kapitál: 100 000,- Kč
    zapsáno 27. července 2018

  • Mně oslovili dneska, s tím, že mi zítra zavolají a dohodnou se, kdy může přijet kurýr se smlouvou.
   Myslím, že dneska večer odjíždím nečekaně na půl roku do jižního Španělska .

  • Dobrý den,
   ke mně má přijet kurýr zítra, ale po té, co jsem si tu přečetla, tak nic nepřevezmu. Hned posílám mail s odstoupením od ústní dohody a doufám, že se pokuty vyvaruji, ani jsem na ni nebyla v průběhu telefonního hovoru upozorněna. Máte někdo zkušenost, když písemně nic nepodepíši a dám písemnou výpověď, co bude dál?

   • Dobrý den,
    mátě nějaké informace? Příští týden mi má také dorazit kurýr, takže bych poslala také email o odstoupení od ústní smlouvy.

    ale co bude dál?

    • Zuzko, kurýra jsem odvolala, tak nedorazil. Nic jsem nepodepsala a žádné podklady České srovnávací neodeslala. Písemně, doporučeně a s dodejkou poslala výpověď, dle § …. NOZ od ústní dohody v termínu do 14 dnů od uzavření, svého současného dodavatele jsem informovala o situaci s dovětkem, že nehodlám od nich odejít a k dnešnímu dni jsem o České srovnávací již neslyšela, tak doufám, že jsem to zachytila a ošetřila zavčas.

   • Dobrý den, mohu se zeptat, jak to dopadlo? Jsem na to stejně, jako Vy. Poslal jsem jim email, že odstupuji od ústní dohody. Rovněž jsem nebyl upozorněn.

 12. Dobry den,
  nejsem si uz vedom, ze bych neco podepisoval a posilal zpet, po te co mi kuryr dorucil obalku. Posilali jste nekdo neco krom dokumentu od stavajiciho dodavatele? Ja jim to poslal emailem 2x. Pac mi volali, ze jim nic neprislo. Nyni mi prisla vypoved od stavajiciho dodavatele elektriny, za plyn nikoli. Takze oni podali vypoved za me, zrejme jsem s tim nekde souhlasil v tel. hovoru, nevim uz. Dnes mi dorazila smlouva s viteznym dodavatelem GENERAL ENERGY. Odstoupenim od smlouvy mysli do 14 dnu od navstevy kuryra? Nechce se mi prestupvat nakonec jinam, kor kdyz mi stavajici dodavatel nabidl vyhodnejsi nabidku nez doposud mam. Takze mi hrozi pokuta 5000Kc za plyn i za elektriku? Jak to resite dal?

 13. Dobrý den, taky jsem se nechal napálit Českou srovnávací, stále telefonáty, výhružky a že musím zaplatit 5000,-. To se mi jen zdá, píšu to už zkráceně protože vše tu bylo napsané a přesně jak to tu ostatní píšou se událo i mě. Samozřejmě platit nechci, ale asi budu muset. Chci se tady s někým poradit co s tím dál. Jak postupovat nebo dát trestní oznámení , nebo rovnou to třeba hromadně napadnout. Hodně jsem té společnosti psal na e-mail a dost jsem je nešetřil. Najednou se odmlčeli. Takže nevím co mám dál čekat.

 14. Taky jsem jedna z těch, co naletěla ,, české srovnávací“ . Přišla pokuta a já si nevím rady! Když nezaplatím, (ani nemám z čeho), nepřijde exekutor? Na žádnou pokutu jsem nebyla upozorněna a vždy mi bylo řečeno, že vše je nezávazné a kdykoli mohu odstoupit od jejich návrhu na jiného dodavatele. Co mám dělat?

   • Včera večer 23.2. jsem jim napsal, že vše rozjednané ruším a požádal je o vymazání mým údajů z jejich databáze. Toto mi dnes poslali, ale jejich pracovník, se neumí ani podepsat. Opravdu solidní firma. Přeji všem stejný úspěch! Jarda

    Vážený pane …… ,

    Vaše rozhodnutí akceptujeme a na základě Vaší žádosti k Vám nebudeme kurýra posílat. Vaše osobní údaje i Vaše telefonní číslo budou z naší databáze smazány.

    S pozdravem

    Korunní 2569/108
    10100 Praha
    web: http://www.porovnejtesi.cz
    email: info@porovnejtesi.cz
    infolinka: 212235151

 15. Dobry deň. Takisto by ma to zaujimalo. Rovnako mi „vysoutezili“ lepsi cenu s General Energy. Akurat premyslim jak s tim pracovat dal.

 16. Dobrý den,já nic nepodepsal, jen jsem souhlasil v telefonu s tím,že jim pošlu roční vyúčtování plynu a elektřiny. Smlouva mi přišla v mailu a jelikož jsem už nereagoval,tak mi přišla zpráva,že pokud neodešlu podepsanou smlouvu,že za to ponesu důsledky. Teď mi přišly 2 faktury po 5000,- . Za porušení povinností vyplývajících z uzavřené OBJEDNÁVKY….Po poradě s právníkem jsem asi nucen zaplatit. Stačí prý telefonicky souhlas….to je neuvěřitelné…

  • Přímo v jejich smlouvě v odstavci 5.2. je napsáno: Tato smlouva je úplná a nebyly k ní uzavřeny ústní dohody. Takže jestli jste jim nic nepodepsal, tak žádná dohoda neplatí, protože v jejich standardní smlouvě je napsáno, že se neuzavírají žádné ústní dohody. Neplaťe jim nic.

 17. Pokud jste přešli k jinému dodavateli o vám nabídli tak u něj musíte vydržet do ukončení smlouvy. S Českou srovnávací rozvažete vztah písemně. Kde vypovíte smlouvu a i další zastupování. To vše si nechat písemně potvrdit. Já to tak udělal. Odpověď přišla ale nepřešel jsem jinam a platím pokutu.

  • Dobrý den, dokud budete těmto společnostem pokuty platit a necháte to jen tak plavat budou tady pořád. Je potřeba se obrátit na českou obchodní inspekci za nekalé obchodní praktiky (tyto společnosti na základě stížností potom dostávají tučné pokuty od ČOI). Pokud každý z vás kdo tu napsal nějaký komentář k této skutečnosti dá se říct bez řečí pokutu zaplatil nemůžeme se divit, že s námi tyto společnosti takto manipulují. V praxi je to opravdu, tak že žádné aukce neprobíhají a tyto společnosti jsou živé z vašich pokut. Pokuty jim neplaťte a posílejte stížnosti jedině, tak je všichni společně dokážeme zničit.

 18. Tak před koncem roku jsem podepsal smlouvy. Jak elektriku tak plyn. Obě od ČED. Plyn mi končí až za dva roky, tak ještě neřeším. Elektřinu jsem si nakonec nechal u stávajícího dodavatele a k ČED jsem nepřestoupil. České srovnávací jsem poslal výpověď s dodatkem že ani v budoucnu s nimi nechci nic mít z důvodu že nedodrželi smlouvu oni, a nenabídli mi nižší cenu. Jelikož smlouva s ČED je cena energií u které se mění cena každý den. Což jsem si nepřečetl hned. Tak jsem zjišťoval jak se ceny na burze pohybují a ty jsou mnohonásobně vyšší než u stávajícího dodavatele. Tak se mi vyplatí zaplatiti i pokuta 5000. Ikdyž se mi samozřejmě nechce. A za dva roky dalších 5000 za plyn. Tak uvidíme jak to dopadne. Letos mi už volalo pár společností na změnu dodavatele. Jeeee, ty si vyslechli No a za blbost se holt platí.

 19. dobrý den, právě toto řeším se svým otcem. Můžete mi poradit jak z toho ven ? Kdy správně končí smluvní vztah s Českou srovnávací ? Jestli jsem to správně pochopila tak jakmile otec nepodepíše další smlouvu (objednávku pro výběr energií) a pouze dodrží smluvní vztah s nynějším dodavatelem plynu a elektřiny může si poté sjednat sám dodavatele energií u kterých by chtěl zůstat ? Děkuji

 20. Dobrý den.Musím sem též něco přidat.Podvodníci zkouší vše.Ale příště už letí opravdu ze schodů dolů.S Českou Srovnávací byla podepsána taky smlouva.Po nějaké době jsme dostali dodavatele General Energy.Zaplaceny zálohy fajn.Bylo vyučtování přeplatek.Datum splatnosti 2.1.2020 dva týdny po splatnosti.Přeplatek nikde.Zálohy přesto dále uhrazeny.Dodavatel se vymlouval že peníze posílal všem složenkama a že na účet již nelze.Až v případě nově vzniklého přeplatku.Peníze nepřišli po nějakých urgencích byla odpověď že peníze posílali na účet.Tedy nejdříve že posílali peníze na složenky až 3.1.2020 pak na účet 6.1.2020 chápete?Oni mají na fakturách datum splatnosti 2.1.2020 údajně poslali peníze 3.1.2020 a pak na účet 6.1.2020 a peníze prostě nikde.Napřed lež zeptejte se na poště jestli tam nemáte složenku.Jak by člověk mohl aniž by znal podávací znaky které je povinnen dodavatel sdělit.Nic na poště od General Energy nic nebylo.Tak si zjistěte v bance jestli tam máte peníze.Telefon do banky.V případě ověření v internet bance.Peníze ani na účtě.Banka sdělila že kdyby byli poslány peníze 6.1 už by na účtě ten den nejpozději 8.1.2020 byli.Pak opět slova jako optejte se znova na poště,a nebo si zavolejte v pátek.No člověku došla trpělivost.Připraveny nové smlouvy a přechod zpět k Čezu.Bez jaké koliv sankce.Důvod?Dodavatel porušil smlouvu a v případě že dodavatel poruší smlouvu byť tim že nepošle přeplatek včas aby v datu splatnosti zákazník obdržel peníze.Má zákazník právo na odstoupení od smlouvy bez sankce.Jen to musí uvést do výpovědi.Jinak doporučuji vřele nechat si kopie důkazy,Jelikož jak jsou šmejdi známi zkouší co se dá aby z lidí tahali peníze dále.Ale pokud je člověk trochu mazaný může se stát že šmejd skončí u soudu a bude platit poškozenému jak mourovatý.

 21. Zdravím
  Dneska mi taky volali, dal jsem jim adresu, ale nic víc. Má mi prý volat někdo, komu nadiktuji čísla ze smluv co mám na plyn a elektriku. Pak teprve přijde kurýr. Tak udělám dobře,když už jim nezvednu telefon a nepřijmu žádnou písemnost. Nemůžou to třeba hodit do schránky.
  Děkuji Zdeněk

  • Dobrý den,
   má stejnou zkušenost. Po prvním telefonu, jsem vše odvolal, Zablokoval jsem čísla, aby mne nemohli kontaktovat. Rovněž jsem jim sdělil „pouze“ adresu.
   Mohu se Váse zeptat, jak to dopadlo? Děkuji Dan

 22. Také mi dnes volala velmi suverénní a přesvědčivá paní. Nenechala se vyvézt z míry že jí tipuji na Bohemia energi. Když jsem požádal o zaslání přes internet, tak to nešlo. A tak jsem jí řekl, že si to prověřím a klidně ať zavolá zítra….

 23. Bohužel jsem stejný blbec,který podepsal smlouvu s Českou srovnávací. Telefon mi neberou a když jsem je hledal v Praze, tak jsem je nenašel. Prosím poraďte. děkuji Jirout Vlastimil, Ústi nad Orlici. Email. v.jirout@ktuo.cz.

  • Ahoj Vlastimile, také jsem byl osloven, vyslechl jen samé klady, ověřoval jejich firmu ve Veřejném věstníku, potud vše OK. Ovšem po několika telefonátech (vždy jiné číslo) jsem nabyl pochybností. Firma registrována 27.7.2018, operátorka mě přesvědčovala, jak si to u nich zákazníci objednávají i po druhé – po třetí. Podle slov operátorka se smlouvy s dodavatelem uzavírají na 2 – 3 roky. Jak to tedy mohli stihnout??? poprvé mě od nich oslovil muž, druhý den seděla na tom čísle již ženská a tvrdila mi, že u nich žádný chlap nepracuje. Takže konec s lacinou energií, ať jdou do prdelky. Jen se divím, že se o to nezajímá ČOI a policie? Sděluji Ti čísla ke komunikaci – ústředna 2123235151 , linky operátorů – 225341407 a 234280077 . Přeji hodně štěstí s ukončením smlouvy. Jarda z Jablonného n Orl.

 24. Mám otázku, jelikož teď nemám smlouvu po ruce, je u ní přiložen vzorový formulář o odstoupení od smlouvy který je podnikatel povinnen poskytnout?

   • Vyjádření dTestu

    Publikováno
    21.11.2019 10:30, před 3 měsíci

    Odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory společnosti (bez ohledu na to, zda si návštěvu obchodníka spotřebitel vyžádal či nikoliv), případně distančním způsobem (telefonicky, skrze internet), je možné ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud však spotřebitel o tomto svém právu nebyl poučen nebo neobdržel-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy. Zároveň je vhodné zprostředkovateli odvolat případnou udělenou plnou moc.

    Uzavře-li spotřebitel smlouvu o dodávkách elektřiny nebo plynu, může ji navíc vypovědět bez udání důvodu do 15 dnů od zahájení dodávek.

    Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

 25. Dobrý den, tím, že jste si byt nechala přepsat na sebe, tak končí účinnost smlouvy s Českou srovnávací a jejich vybraným dodavatelem? Děkuji.

 26. Dobrý den,
  řeším ten samý problém, ráda bych se také připojila. Teď jsem jim volala a to samé, bohužel na právníka nemám, ale myslím si že bych si na něj i půjčila.

  Děkuji

  • Dobrý den
   co se stane , když od kurýra nepřeberete(nepodepíšete) tu smlouvu ?
   To by mělo být vše OK .
   Nebo se pletu ?

   • Je to ok, nicméně si zablokujte telefonní číslo na společnost, jinak Vás budou otravovat prakticky denně. Dokud nic nepodepíšete, k ničemu se nezavazujete.

 27. Dobrý den,
  přesně tento problém nás potkal taky. Teda spíše mého chlapa, kterému po několikáté volali a nabízeli, že ho zařadí do nějaké soutěže o levnější elektřinu či co. No a jelikož chlap pracuje na stavbě, neměl na ně čas a pořádně je nevnímal. Operátor řekl, že po kurýrovi pošle smlouvu na prostudování. Chlap s tím souhlasil, že si to pak aspoň doma v klidu přečte. Jenže převzetí od kurýra bylo zároveň podepsání smlouvy. A skutečnost byla taková, že chlap to převzal od kurýra, doma položil na stůl a odjel na několik dní na Slovensko a nějakou smlouvu zapomněl prostudovat. Po několika x dní mi řekl ať se mrknu na to co mu přišlo.
  Elektřině prd rozumím, ale hned mi bylo jasné o co jde, obzvlášť při vygooglování recenzí…
  Samozřejmě jsem to chlapovi vyčetla, že vůbec na tohle reagoval, proč to podepisoval a proč jim rovnou nezavěsil telefon….ale pozdě bycha honiti.
  Dopadlo to tak, že jsem hned odeslala formulář „Žádost o odstoupení smlouvy v zákonné 14.denní lhůtě“, který byl ke smlouvě přiložen. 14. denní lhůtu jsme dávno promeškali, na smlouvě datum nebyl a chlap si nepamatoval kdy u něho kurýr byl, ale 14 dní to bylo určitě.
  Společnost odepsala obratem s tím, že máme zaplatit pokutu 5000,- za každé odběrové místo.
  Nám nezbývá nic jiného než to zaplatit… zkoušela jsem hledat jestli se z toho nejde nějak vyvklíknout nebo to napadnout, ale nic jsem nedohledala…holt za blbost se platí.
  Tak taková je naše zkušenost.
  O to horší, když na to naletí důchodci nebo lidé co otáčejí každou korunu. Je smutné, že se tohle v naší zemi děje…
  Hezký den

  • Nic neplaťte, na firmu již jen ve východočeském kraji existuje 7 trestních oznámení. Já budu podávat 8., čekám však, zda-li ještě něco pošlou, kromě jejich vyhrožující smsky. Mluvil jsem jen s operátorkou paní Veselou, která ani nevěděla s kým mluví a také umí solidně vyhrožovat.

   • Dobrý den, mám stejný problém. Také jsem bohužel uzavřela smlouvu a chci dát výpověď. Mohli bychom se kontaktovat? Děkuji

   • Dobrý den.
    Co prosím napíšete do trestního oznamení? Ja bych se také přidal, chtějí po mě těch 5tisíc.

   • Dobrý den, také řešíme výhrůžky od České srovnávací a zvažujeme TO. Mohli bychom se kontaktovat? Děkuji

  • Já naletěla taky. Myslela jsem si, že až vyberou nějakou dodavatelskou firmu, že se mně zeptají, jestli k ní chci nebo ne. A oni nic. Pošlete dokumenty jinak zaplatíte pokutu – to mi bylo řečeno arogantní paní na telefonu. A nakonec mi šlehla telefonem. Takže ted budu asi muset tu pokutu zaplatit ač nechci.

   • Vyjádření dTestu

    Publikováno
    21.11.2019 10:30, před 3 měsíci

    Odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory společnosti (bez ohledu na to, zda si návštěvu obchodníka spotřebitel vyžádal či nikoliv), případně distančním způsobem (telefonicky, skrze internet), je možné ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud však spotřebitel o tomto svém právu nebyl poučen nebo neobdržel-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy. Zároveň je vhodné zprostředkovateli odvolat případnou udělenou plnou moc.

    Uzavře-li spotřebitel smlouvu o dodávkách elektřiny nebo plynu, může ji navíc vypovědět bez udání důvodu do 15 dnů od zahájení dodávek.

    Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

  • Dobrý den, také řeším něco podobného s mou matkou. Nejdříve přišla výhrůžná faktura na částku 10 000 Kč za nedodání patřičných dokladů. Poté co jsem se dovolala na Českou srovnávací jsem se snažila jim dodat veškeré doklady, které požadovaly. Asi pod měsíci mi volala paní Wolfová, že v aukci vyhrávala jakási společnost. Když jsem jí žádala o zaslání smluv e-mailem, urychleně mi je poslala. Bohužel však jenom vzory. Odmítám s paní Wolfovou již telefonicky hovořit, žádám jí ať mi vše potvrdí a vysvětlí e-mailem, ale bohužel bezvýsledně. Také již matce přišla výhrůžná sms. Mezitím činím patřičné kroky, a sice matčin byt jsem si nechala darovací smlouvou přepsat na sebe. Ve středu jdu k poskytovateli plynu nechat si plyn přepsat na mne. Uvažuji také o podání žaloby na tuto firmu. Ale v tuto chvíli nevím, jestli pokutu raději zaplatit a mít klid a nebo s nimi bojovat

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post comment