POZOR – Česká srovnávací s.r.o. – nabídka výhodné ceny elektřiny a plynu

POZOR POZOR POZOR

Byl jsem telefonicky kontaktován společností Česká srovnávací s.r.o, které mi nabídla účast v jakési aukci (soutěži) dodavatelů energií (elektřina a plyn) za účelem snížení jejich ceny … prý o 20-30%

Jistě tušíte, že to nebude až tak pravda … nabízí se označení ŠMEJDI, ale posuďte sami …

Obsah rozhovoru

Šlo o celkem normální (bohužel) telefonní hovor a nějakou paní, které mi po upozornění na monitorování hovoru nabízela účast v jakési hromadné aukci dodavatele energií, která se koná ve všech regionech a díky čemuž jsem měl dosáhnout na nižší cenu (u mě jen elektřiny; plyn nemám). Ujistila se ještě, že mluví s člověkem, na kterého „jsou psané“ dodávky energií (elektroměr/plynoměr).

Po vysvětlení principu, jak je úspory dosaženo (hromadná objednávka), již chtěla adresu na kterou má za pár dni dorazit prodejce pro podpis smlouvy, abych se té akce mohl účastnit. Několikrát mi bylo zopakováno, že pokud mi nenajdou lepší nabídku, tak se nic neděje … a že je vše zdarma.

Ani na moment jsem o něco takového neměl zájem (1 – z principu; 2 – vím že mám poměrně velmi dobrou cenu elektřiny), ale i tak jsem požádal o zaslání oné smlouvy, abych si ji mohl nastudovat. Předpokládal jsem, že s tím bude problém, ale k mému překvapení nebyl a smlouva mi do pár minut přistála v elektronické schránce. A je to zajímavé počtení 🙂

Smlouva

Přečtěte si sami originál smlouvy …

Text smlouvy

Některé pasáže jsem zvýraznil … PODLE MĚ ty podstatné …

 1. PŘEDMĚT SMLOUVY
  1.1. Zákazník, si tímto závazně objednává u Společnosti zajištění služeb, které jsou popsány v odst. 1.2 této Smlouvy (dále jen „Služby“), a Společnost se zavazuje Služby Zákazníkovi dle svých schopností a možností zajistit, to vše za podmínek dle této Smlouvy. Objednávka Služeb je činěna bezplatně.
  1.2. Služby zahrnují vyhledávání a vedení jednání s třetí osobou nebo osobami dle výběru Společnosti, které dodávají elektřinu nebo zemní plyn (dále jen „Dodavatel“ a „Energie“) za účelem obstarání příležitosti Zákazníkovi uzavřít s Dodavatelem smlouvu o dodávkách Energií (dále jen „Smlouva o Energiích“), jejímž předmětem bude dodávka Energií s kritérii uvedenými v čl. 2 této Smlouvy.
 2. SMLOUVA O ENERGIÍCH
  2.1. Energie budou Zákazníkovi dodávány Dodavatelem na základě Smlouvy o Energiích do následujících odběrných míst Zákazníka:
  2.2. Energie budou Zákazníkovi dodávány za ceny nižší, jsou obvyklé ceny dominantního dodavatele Energií na území obce, ve které se nachází odběrná místa Zákazníka, platné ke dni oznámení příslušeného Sdělení Zákazníkovi a to po dobu dvou až tří let bezprostředně navazujících na ukončení trvajících smluv mezi Zákazníkem a stávajícím dodavatelem Energií (dále jen „Stávající dodavatel“). To stejné platí i o jakékoliv následné Smlouvě o Energiích, která bude uzavřena mezi Zákazníkem a Společností.
  2.3. Smluvní strany výslovně potvrzují, že (i) Smlouva o Energiích může být uzavřena i jen na samostatnou dodávku plynu nebo elektřiny, a to se stejnými nebo různými Dodavateli, že (ii) kritéria může naplnit i více Smluv o Energiích, které mohou být uzavírány samostatně, a to i opakovaně a že (iii) nepodaří-li se Společnosti Služby dle této Smlouvy Zákazníkovi nabídnout, nevznikají Zákazníkovi žádná další práva ani povinnosti.
 3. POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY O ENERGIÍCH
  3.1. Společnost se zavazuje, že poté, co jí alespoň jeden Dodavatel oznámí, že je připraven uzavřít se Zákazníkem Smlouvu o Energiích s kritérii dle čl. 2 této Smlouvy oznámí Společnost tuto skutečnost Zákazníkovi (dále jen „Sdělení“), a to alespoň tři měsíce před tím, než má být dle příslušné smlouvy se Stávajícím dodavatelem ukončena dodávka Energií, a předá příslušnému Dodavateli kontaktní údaje Zákazníka. Nebude-li mít Společnost zmocnění činit další právní jednání, budou Zákazníkovi sděleny kontaktní údaje Dodavatele za účelem jeho kontaktování a uzavření Smlouvy o Energiích.
  3.2. Zákazník se zavazuje bez zbytečného odkladu po oznámení Sdělení (i) dohodnout s Dodavatelem uvedeným ve Sdělení termín a místo uzavření Smlouvy Energiích, Smlouvu o Energiích s tímto Dodavatelem uzavřít nejpozději do jednoho (1) měsíce po oznámení Sdělení, zahájit odběr Energií v souladu se Smlouvou o Energiích a po dobu nejméně do uplynutí patnácti dnů ode dne zahájení odběru neučinit žádné právní jednání, na základě kterého by byla Smlouva o Energiích ukončena (např. odstoupením či výpovědí). Ve vztahu k povinnostem uvedeným v tomto odstavci je Smlouva sjednána ve prospěch třetí osoby – Dodavatele.
  3.3. Služby Společnosti jsou Zákazníkovi zajišťovány zdarma. Pouze v případě porušení povinnosti Zákazníka dle předchozího odstavce k (i) uzavření jakékoliv Smlouvy o Energiích ve stanovené lhůtě, (ii) zahájení odběru Energií v souladu se Smlouvou o Energiích, nebo (iii) po dobu nejméně do uplynutí patnácti dnů ode dne zahájení odběru neučinit žádné právní jednání, na základě kterého by byla tato Smlouva o energiích ukončena, případně (iv) povinnosti dle odst. 5.1 Smlouvy sdělit Společnosti na její žádost údaje nebo předat podklady, případně zmocnit Společnost, aby potřebné údaje získala či ověřila samostatně, se Zákazník zavazuje zaplatit Společnosti smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé
  porušení této povinnosti a každé odběrné místo, jehož se porušení povinnosti Zákazníka týká. Smluvní pokuta je splatná do deseti dnů ode dne odeslání výzvy Společnosti k jejímu uhrazení, a to dle pokynů uvedených ve výzvě.
 4. PLNĚNÍ A TRVÁNÍ SMLOUVY
  4.1. Zákazník tímto výslovně vyzývá Společnost, aby Služby začala zajišťovat bezprostředně po uzavření této Smlouvy, což nemá vliv na právo Zákazníka odstoupit od Smlouvy za splnění veškerých zákonných předpokladů.
  4.2. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a může být písemně vypovězena kteroukoliv ze smluvních stran, a to ke konci kalendářního čtvrtletí výpovědí podanou smluvní stranou alespoň tři měsíce předem. Uplynutím výpovědní doby Smlouva zaniká.
  4.3. Smluvní strany se dohodly, že ukončení Smlouvy dohodou, výpovědí, odstoupením ani jinak nemá vliv na povinnosti Zákazníka, které mají trvat i po zániku této Smlouvy, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu dle odst. 3.3 této Smlouvy za předpokladu, že Sdělení bylo oznámeno Zákazníkovi před zánikem Smlouvy.
 5. ZÁVĚREČNÁ PROHLÁŠENÍ A UJEDNÁNÍ
  5.1. Zákazník prohlašuje, že je schopen a oprávněn tuto Smlouvu a Smlouvu o Energiích uzavřít a dodržet je. Zákazník se zavazuje, že v této souvislosti poskytne Společnosti a Dodavateli pravdivé a úplné informace, které se v případě změny zavazuje aktualizovat, jakož i poskytnout součinnost vhodnou pro plnění Smlouvy a Smlouvy o Energiích, zejména údaje nebo podklady potřebné k identifikaci nebo ověření identifikace odběrných míst Zákazníka, ke zjištění nebo ověření trvání smlouvy uzavřené mezi Zákazníkem a Stávajícím dodavatelem, případně pověřit Společnost nejpozději na její výzvu, aby tyto údaje nebo podklady zajistila nebo ověřila v zastoupení Zákazníka u Stávajícího
  dodavatele, a za tímto účelem Společnosti vystavit písemnou plnou moc.
  5.2. Tato Smlouva je úplná a nebyly k ní uzavřeny ústní dohody. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemně, s výjimkou Sdělení, které může být učiněno jakoukoliv formou, například telefonicky. Písemná forma je zachována i tehdy, bude-li příslušné jednání odesláno prostřednictvím emailu Společnosti uvedeného v této Smlouvě, nebo Společností písemně oznámené Zákazníkovi, a to na email Zákazníka, uvedený v této Smlouvě, nebo Zákazníkem písemně oznámeným Společnosti, a naopak.
  5.3. Přílohami a nedílnou součástí této Smlouvy jsou (i) Informace pro Zákazníka – spotřebitele, které byly Zákazníkovi v písemné formě předány před podpisem této Smlouvy, a (ii) Informace o zpracování osobních údajů Zákazníka, které jsou dostupné v elektronické podobě na stránkách www.porovnejtesi.cz. Zákazník měl možnost v dostatečném předstihu seznámit se s těmito dokumenty i touto Smlouvou, chápe jejich smysl a význam, význam jednotlivých ustanovení mu byl vysvětlen také před učiněním objednávky dle této Smlouvy, a měl možnost ovlivnit podmínky Smlouvy, což stvrzuje svým podpisem. Na důkaz pravé a svobodné vůle připojují smluvní strany pod text této Smlouvy své podpisy.

Jak čtu smlouvu já

 • Smlouva mě NUTÍ změnit dodavatele energie, na toho kterého mi společnost doporučí.
 • Stačí i jen jediná nabídka – o nějaké aukci, kde se dodavatele energií předhánějí s tou nejlevnější nabídku bych si nechal zdát. A patrně budou domluveni jen s jedním.
 • Stačí že vám nabídnou dodavatele, který má cenu energie „nižší, než je cena obvyklá u dominantního dodavatele v místě odběru„. Takže o nějaké speciální nabídce šité přímo pro vás, si nechte taky jen zdát.

A celé je to potuplované pokutami, když to budete chtít zrušit; smlouva na dobu neurčitou; …

LIDI … ZAPOJTE ROZUM A TAKOVÝM SMLOUVÁM SE VYHNĚTE!

Klidně tu zanechte komentáře s vašimi zkušenostmi … a třeba i s vaším názorem … i kdyby se měl lišit od mého 🙂


AKTUALIZACE …

Vyhledal jsem několik stránek, kde můžete najít nějaké doplňkové informace jak postupovat dál – Dodavatel energie – co dělat, když je to šmejd

AKTUALIZACE 2 … (23.3.2020)

Na můj dotaz, ERÚ poskytl vyjádření a těmto „elektro šmejdům“ – Elektro šmejdi – nabídka výhodné ceny elektřiny a plynu – pozice ERÚ a co dělat dál

Share

137 komentářů

 1. Dobrý den, právě jsem obdržela dopis od vymáhací společnosti, kdy jsem s vysoutěženou společností odmítla uzavřít smlouvu. Co se týče České srovnávací společnosti. Také mě oslovila žena na telefonu v nahrávaném hovoru, jestli bych nechtěla srovnat ceny energií, ale bylo to nezávazně, tak jsem řekla, proč ne. Kurýrovi jsem měla podepsat souhlas ohledně GDPR a plnou moc. Během pár vteřin v kufru auta jsem podepsala několik papírů, očekávala jsem nabídky, ne rovnou smlouvu s další společností. Odmítla jsem ji uzavřít. Teď mi hrozí pokutou 5000 + 2500 za vymáhání. Právník mi radí neplatit. Každopádně je mi z takového jednání zle a je mi trapně, že jsem i já, jako docela inteligentní člověk a ne důchodce naletěla nějaké slibotechně na telefonu. Jednoznačně to mělo být NEZÁVAZNÉ. A pokud mě chtěli k něčemu zavázat smlouvou, měli mi ji zaslat nejprve do e-mailu.
  JSOU TO JEDNOZNAČNĚ ŠMEJDI !!!!!

  • Dobrý večer
   Taky jsem naletěl.Přišla mi faktura na 10000kč a nechci ji platit stejně jako vy,taky jsem jim poslal email na který nereagovali.Naopak mi ještě volali že jsem neuhradil jejich fakturu.Chci se zeptat jak jste vy dopadl.
   Děkuji s pozdravem Jan

   • Dobrý den,
    také já jsem se stal „obětí“ praktik společnosti Česká srovnávací (dále ČS). V srpnu 2019 jsem v dobré víře podepsal (přes kurýra) smlouvu. Poté co mi přišla rovnou smlouva s novým dodavatelem jsem znejistěl a začal jednat. Smlouva s novým dodavatelem byla bez problémů zrušena, ale z ČS přišla faktura na částku 10.000Kč. Několikrát jsem posílal doporučené dopisy a rozporoval údajnou pohledávku. Nyní je situace taková, že bylo předáno společnosti REDOGAN a navýšeno o částku 2.990Kč. Ve slabé chvilce jsem se (já blbec!!!) rozhodl řešit raději zaplacením před podstupováním dalšího nátlaku a již jsem uhradil částku 3.500Kč. Následně jsem vše opravdu důkladně zvážil a rozhodl se, že toto přece nebudu podporovat a odmítám zaplatit. Poslal jsem tedy další z doporučených dopisů (NEUZNÁNÍ ÚDAJNÉ POHLEDÁVKY), ve kterém uvádím 2 hlavní důvody:
    1. Byl jsem uveden v omyl, viz Zákon č. 89/2012 Sb., § 583 (telefonicky prezentovaná nabídka služeb nebyla nezávazná a na smluvní pokutu při nedodržení jsem nebyl ani při telefonickém kontaktu ani při předání kurýrem k podpisu upozorněn – podepisoval jsem tak dokumenty s vírou v to, co mi před tímto bylo telefonicky řečeno)
    2. Podle stanoviska Nejvyššího soudu platí, že pokud jsou ve formulářové smlouvě sjednány smluvní pokuty pouze v neprospěch spotřebitele, pak jsou takovéto smluvní pokuty neplatné.
    Požadoval jsem také zrušení vystavené faktury a vrácení zaplacené částky ve výši 3.500Kč do 30.9.2020, protože v daném případě se jedná o bezdůvodné obohacení na úkor mé osoby.
    Na tento dopis již nebyla žádná reakce. Teprve dnes po zaslání tohoto dopisu mailem jsem obdržel dlouhé zdůvodnění od ČS – shrnuto větou drobým písmem „Smluvní pokuta byla sjednána platně v souladu s platnou právní úpravou, zejména Novým občanským zákoníkem a vznikla Vám povinnost smluvní pokutu 10000 kč zaplatit.“ A ukončeno sdělením: „Pohledávka byla předána mimo naši společnost a doporučujeme její úhradu tak, aby nedošlo k jejímu dalšímu navýšení. Vámi uhrazenou splátku 3500 Kč vracet nebudeme. Pohledávku o již uhrazenou částku při úhradě ponižte.“

    Máte někdo návrh, jak postupovat, abychom tyto pratiky ČS dokázali zastavit?
    Můžete mne i kontaktovat na tel.606436278.
    Děkuji

    • Tak už mi včera z REDOGANU přišel mail (v čase 0:21) a následně SMS (8:04), že byly porušeny podmínky pro mimosoudní úhradu dluhu a že tedy připravují pohledávku k soudnímu řízení.
     Přesto nehodlám údajnou pohledávku platit.
     Má někdo podobnou zkušenost?

     • Jen keci , celé je to jen podvod . Nikdy to k soudu nedají !!!

    • Dobrý den,
     obraťte se na ČOI oddělení ADR. Celá záležitost vyřízena velice rychle. Česká srovnávací upustila od vymáhání pokuty.
     Tímto děkuji pracovníkům ADR za jejich skvělou práci.

   • Dobrý den , jsem na tom stejně . Dnes jsem celou věc konzultoval s právníkem . Srašně se smál ….. hlavně nic neplatit , nic nepřišlo doporučeně , celé je to jen podvod . Nikdy a nijak z nás peníze nedostanou , jenom nás zastrašují . K soudu to nikdy nedají !!!! A bez soudu na žádnou formu placení nemají nárok . A toho jsou si moc dobře vědomi .!!!! Tak hlavu vzůru a klídek . Veškerou poštu ( obyčejnou ) házet do koše , šuplíku a nereágovat. !!! Jen s pruhem , ale jak říkal právník to nikdy nepříjde !! Přeji hezký a klidný den , večer .

    • A ještě to nejdůležitější : Cituji právníka … “ Jestli že se jedná o soutěž , je povinností toho, kdo soutěž pořádá , informovat zákazníka kdo je vítěz a kdo je na dalším místě. “ A Vážení přátelé ( podvedení ) ,někdo Vás informoval ??? Rozhodně ne !!! A toto je již protiprávní jednání !!!! Jelikož je již od začátku jen jeden vítěz. !!! Přeji hezký večer ( den )

     • Není na čase na tohoto ŠMEJDA podat hromadnou žalobu k soudu ???

 2. Zdravím Vás všechny,
  dříve jsem zde psal příspěvek, že bohužel mne blízká osoba také naletěla (naleznete níže, píši stále pod stejným jménem).

  Nakonec se nám vše podařilo vyřešit bez nutnosti platit jakoukoliv smluvní pokutu.
  Stálo mne to sice poměrně hodně nervů a zjišťování atd., ale nakonec se podařilo.

  V zásadě jsou 3 možnosti:
  1. Zaplatit (nedoporučuji – proč podporovat šmejdy, co vydělávají na důvěře lidí, na jejich obelhávání apod.)
  2. Neplatit a ignorovat veškeré pobídky na zaplacení (exekuce apod. se pravděpodobně bát nemusíte, nejdříve by muselo proběhnout soudní řízení, ke kterému nejspíše nikdy nedojde)
  3. ČOI – chcete-li mít černé na bílém, že nemusíte platit, tak doporučuji tuto možnost (ADR – mimosoudní řešení sporů, jak zde již několik lidí psalo, pomohlo jim to celou situaci vyřešit)

  Pokud máte někdo zájem (napište případně pod tento příspěvek), tak Vám zde mohu napsat stručný popis, jak postupovat v případě, že jste podepsali Smlouvu/Objednávku a již uplynula 14 denní výpovědní lhůta.
  Přidal bych Vám také odkazy např. na Výpověď smlouvy u „vítěžného“ dodavatele apod.
  Chtěl bych Vám to touto cestou pokud možno trochu ulehčit :-).
  Přeji pevné nervy.

  • Zdravím Vás a zrovna bych tohle od Vás potřeboval. Tchyně také podepsala smlouvu a tak jak píšete. Potřebujeme se z toho nějak dostat a samozřejmě zůstat u svého ověřeného dodavatele energií. Děkuji za pomoc.

   • 1. Zaslat společnosti zajišťující energetickou aukci Výpověď smlouvy a Odvolání plné moci
    – DOPORUČENÝM dopisem zašlete na sídlo společnosti oba dokumenty (doporučeně, aby bylo prokazatelné, že jste dokumenty odeslali, zdali každý pošlete zvlášť nebo oba v jedné obálce ponechám na Vás)

    • Z nějakého důvodu se mi nedaří sem dát celý text, prosím o strpení.
     Zkusím dořešit zítra.

   • Zdravím,
    doporučuji následující postup:
    1. Zaslat společnosti zajišťující energetickou aukci Výpověď smlouvy a Odvolání plné moci
    – DOPORUČENÝM dopisem zašlete na sídlo společnosti oba dokumenty (doporučeně, aby bylo prokazatelné, že jste dokumenty odeslali, zdali každý pošlete zvlášť nebo oba v jedné obálce ponechám na Vás)
    – Odkaz 1 – zde by Vám měli na e-mail zaslat vzorovou výpověď, já jsem sepisoval však svou
    – Pokud Vám ji dTest nezašle, tak musíte hledat na internetu, určitě někde nějaký vzor najdete, důležité je, že se jedná o smlouvu na dobu neurčitou, tedy výpovědní lhůta zde činí 3 měsíce a počíná běžet dalším následujícím čtvrtletím
    – Ve výpovědi smlouvy nezapomeňte uvést jméno osoby podávající výpověď, číslo smlouvy, datum podání výpovědi (za den podání výpovědi se považuje den, kdy odešlete dokumenty Českou poštou na adresu sídla společnosti), podpis atd.
    – U odvolání plné moci také hledejte na internetu, důležité je uvést zmocněnce, zmocnitele, číslo smlouvy, v rámci níž byla plná moc udělena a dále, že ji v plném rozsahu odvoláváte, je vhodné také doplnit, za jakým účelem byla plná moc sepsána a k jakému dni zaniká její účinnost (např. ke dni doručení dopisu společnosti) + datum, podpis atd.
    – Počítejte s tím, že se Vás po doručení těchto dokumentů budou nejspíše neustále snažit telefonicky kontaktovat… asi bych doporučil jim to nezvedat, ušetříte si nervy a stejně Vám neřeknou nic víc, než že Vám hrozí smluvní pokuta, kterou vám tak i tak zašlou

    2. Výpověď smlouvy u „vítězného dodavatele“
    – Tento bod přeskočte, pokud Vám nepřišel dopis se smlouvou od nového dodavatele, ale pro jistotu doporučuji zavolat stávajícímu dodavateli a optat se, zdali nebyla podána výpověď stávající smlouvy či něco podobného (nám přišla smlouva s vítězným dodavatelem až cca 30 dní po jejím uzavření a chvíli na to přišla výpověď smlouvy se stávajícím dodavatelem)
    – Pokud byla uzavřena smlouva s novým dodavatelem, tak využijte následující formulář (Odkaz 2), je to výpověď smlouvy, kterou můžete podat nejpozději do 15 dnů od zahájení dodávek (můžete ji podat i před zahájením dodávek energií, je však nutné uvést veškeré údaje z nové smlouvy – její číslo, …)
    – Opět zaslat DOPORUČENĚ, tentokrát na adresu „vítězného“ dodavatele
    – Kdyby Vám doručili smlouvu dříve, tedy v době, kdy ještě neuplynulo 14 dní od jejího uzavření, tak můžete použít tento formulář (Odkaz 3)

    – Tyto formuláře naleznete na webových stránkách ERÚ (Odkaz 4)

    3. Obnovení smlouvy se stávajícím dodavatelem
    – Tento bod přeskočte, pokud nepřišel dopis či jiný druh korespondence (e-mail, …) s výpovědí od stávajícího dodavatele
    – Jednoduchý krok, zavolejte svému stávajícímu dodavateli a domluvte se s ním na obnově dodávek energií (mohou Vám např. poslat nějaké dodatky ke smlouvě, v nichž podpisem stvrdíte, že chcete pokračovat v dodávkách)

    4. Čekání na smluvní pokutu
    – Počkat, až Vám přijde do schránky faktura se smluvní pokutou

    5. Podat námitku vůči platnosti smluvní pokuty, nesouhlas s její udělením
    – Odůvodnění je na Vás, Vy znáte celý průběh vzniklé situace – obecně řečeno – uveďte veškeré důvody, proč se domníváte, že společnost nemá nárok na zaplacení smluvní pokuty
    – Námitku podejte prostřednictvím dopisu nebo e-mailu (bude to sloužit jako důkaz o snaze vyřešit spor s podnikatelem při podávání žádosti o mimosoudní řešení sporů, nutno však počkat na odpověď podnikatele na Vaši námitku)
    Možné důvody/příklady:
    – Byla podvedená osoba kontaktována telefonicky? Pokud ano, zeptejte se, kde vzali její číslo – porušování GDPR, pokud nebudou schopni vysvětlit
    – Zpochybněte aukční model (např. příliš rychlé najití nového dodavatele energií apod.)
    – Uveďte, že jste byli klamáni a že Vám nebyly sděleny skutečné a podstatné informace apod., společnost se tedy tímto jednáním mohla dopustit nekalých obchodních praktik (klamavé konání spočívající v nedostatečném seznámení s hrozící smluvní pokutou, …)
    – Způsob podpisu smlouvy – předpokládám, že jste podepisovali také někde venku na kapotě auta a na svém vyhotovení smlouvy nemáte ani datum podpisu atd.

    6. Čekat na vyjádření společnosti
    – Reakce bude zřejmě dosti rychlá, samozřejmě Vám napíší, že máte zaplatit

    7. Podání návrhu na mimosoudní řešení sporů – ADR (ČOI)
    – Odkaz 5
    – Vyplňte dle instrukcí, po podání elektronické žádosti nezapomeňte nejpozději do 14 dnů doručit i podepsanou vytištěnou verzi na sídlo ADR (viz instrukce v samotném návrhu)
    – Pro urychlení komunikace doporučuji vyplnit minimálně Váš e-mail

    8. Čekání
    – ČOI má v poslední době hodně žádostí, proto počítejte, že cca min. 14 dní se nebude nic dít, poté by Vám měli zaslat informaci o tom, že přijali/zamítnuli Váš návrh na řešení sporu
    – Podnikatel má 15 dní na vyjádření k předmětu sporu (pokud byl přijat k řešení)

    9. Vyjádření společnosti a ukončení sporu
    – Nejspíše uznají Váš nárok na to, že nemusíte platit smluvní pokutu, ale neříkám, že tomu nemůže být jinak

    Závěrem:
    Diskutuje se o zavedení možnosti podat hromadnou žalobu, tuto myšlenku můžete podpořit na stránkách:Odkaz 6

    Tento příspěvek zde bude zřejmě můj poslední, tak snad je to takto alespoň trochu srozumitelné a pomůže to všem, kteří se v této situaci octnuli.

    Další články ohledně energetiky a energošmejdů:
    Odkaz 7

    • Odkazy Vám sem nakonec dát bohužel nemohu. Ať to zkouším jak to zkouším, tak mi to nějaký smartfiltr tohoto webu blokuje.
     Pokuste se tedy prosím následující odkazy dohledat na internetu těmito hesly:
     Odkaz 1: Dtest – výpoveď smlouvy na dobu neurčitou
     Odkaz 2: ERÚ – vzory odstoupení (dokument s názvem „Výpověď smlouvy podle § 11a odst. 3 energetického zákona“)
     Odkaz 3: ERÚ – vzory odstoupení (dokument s názvem „Odstoupení od smlouvy podle § 1829 občanského zákoníku“)
     Odkaz 4: ERÚ – vzory odstoupení
     Odkaz 5: ČOI ADR
     Odkaz 6: Dtest za hromadné žaloby
     Odkaz 7: ten bohužel obtížně vystihnout slovy tak, aby byl dohledatelný

  • Zdravím.taky jsme naletěli a nevime jak dál.prosim o radu.pokuta 10000kč a nevim za co,když odber bude možný až 2,12,2020.

  • Dobr vecer dnes mi prislo uhradit 5000kc.Volam na uvedeme cislo a nikdo mi to nezveda muzete mi poradit co delat.Dekuji

 3. Dobrý den,
  i já naletěl… S pánem jsme se po telefonu domluvili na zaslání propagačních materálů, které si napřed pročtu a pak se teprve rozhodnu. Samozřejmě šlo již o smlouvu, při předání kurýrem nebyl v podstatě čas cokoli číst, rychlé podpisy a bylo. Následující týden jsem měl dovolenou, kde jsem vše několikrát pročetl a zjistil, že vše není tak, jako se to původně tvářilo… A po pročtení těchto stránek bylo jasno! Naštěstí jsem byl ještě v zákonné 14-ti denní lhůtě, kdy lze bez sankcí odstoupit, na internetu jsem o odstoupení od smlouvy pročetl kde co, poslal jim několik mailů + doporučený dopis na adresu sídla v Ostravě, jejich formulář k odstoupení od smlouvy, formulář k odstoupení ze stránek ERÚ, dokonce i mail formulovaný viz. příspěvek níže o „uvedení v omyl“. Zkrátka jsem je chtěl dokopat co nejříve k nějaké reakci a podařilo se. Po dvou dnech mailového „bombardování“ přišla odpověď, že mou žádost přijali a kladně vyřídili. Třeba to někomu pomůže…

  • v tuto chvíli je zde zveřejněné 112 příspěvků a kromě jediného si všichni stěžují na praktiky České srovnávací. Společnost založil a vlastní jediný „vykuk“, který odhalil praktiky energetických šmejdů. Jediným dodavatelem je General energy a ostatní i skutečně velicí dodavatele energie se od této společnosti distancují. Pokud se všichni oslovení zaleknou a uhradí smluvní pokutu ve výši 5 resp. 10 tisíc Kč – je podnikatel za vodou.
   Také já jsem byl uveden v omyl, komunikoval s paní Veselou, Palyzovou s výsledkem odmítnutí všech argumentů a prásknutí telefonem. Tak jsem zvědav na žalobu u soudu.

   S ohledem na počet napálených by již asi bylo vhodné podat trestní oznámení a zastavit řádění tohoto šméjda, když to ČOI zatím nedokázala.

   • Máme tu samou zkušenost a po x telefonátech s paní Veselou, dopisech od České srovnávací a obtěžování od Redoganu, rozhodně nemíníme nic platit. Tak uvidíme jestli se odváží jít k soudu.

 4. Také jsem naletěla. Zatím zkouším jít cestou uvedení v omyl viz. Zákon č. 89/2012 Sb., § 583 v. Uvítám všechny zkušenosti jak jste dopadli. Platili jste? Neplatili? Případně nějaké rady co dělat? Děkuji

  • Dobrý den,
   i já jsem naletěl. Zkoušel jsem jít již tady zmíněnou cestou uvedení uvedení v omyl, ale bez výsledku. Již mi přišla faktura na 10 000 Kč. Fakturu jsem nezaplatil, nyní je po splatnosti. Tak čekám na další jejich tah.
   Obrátil jsem se o radu na ČOI. Níže posílám jejich vyjádření:

   Z Vašeho podání vyplývá, že jste uzavřela přihlášku k energetické aukci se společností Česká srovnávací s. r. o., jejímž předmětem je vybrání nového dodavatele elektrické energie či zemního plynu, přičemž následně Vám byl na základě poskytnuté plné moci vybrán nový dodavatel, a to společnost Český Energetický Dodavatel a. s.

   Ohledně problematiky energetických aukcí a souvisejících smluvních pokut si Vám dovolujeme v obecné rovině zaslat následující vyjádření:

   · Prevence

   Předně je třeba uvést, že naprosto klíčový význam má opatrnost na straně spotřebitele. Vždy si proto důkladně rozmyslete, zda přijmete telefonickou nabídku nebo vpustíte do bytu podomního prodejce. Zcela zásadní je nikdy nepodepisovat dokument, který jste nepřečetli, případně mu v celém rozsahu nerozumíte. Stejně tak v žádném případě není vhodné odsouhlasit telefonickou nabídku, aniž byste zvážili, zda jsou Vám plně známy všechny důsledky. Zvláštní pozornost věnujte situaci, žádá-li obchodník vystavení plné moci. Mějte na paměti, že plná moc je velmi mocný nástroj, který jeho držiteli umožňuje Vás právně zavazovat ve vztahu ke třetím osobám, aniž byte měli účinnou kontrolu nad tím, jakým způsobem je s plnou mocí nakládáno. Plnou moc je proto vhodné vystavit jen takovému subjektu, u něhož jste si zcela jisti jeho důvěryhodností.

   · Do 14 dnů po uzavření smlouvy

   U smlouvy, jejímž předmětem je výběr dodavatele energií, uzavřené mimo obchodní prostory, např. při podomním prodeji, je Vaším právem od smlouvy odstoupit do 14 dnů od uzavření smlouvy. Podnikatel nesmí spojit toto právo s jakoukoli sankcí. Podnikatel je povinen Vás informovat o právu na odstoupení od smlouvy. V opačném případě se může lhůta pro odstoupení prodloužit až na rok a 14 dní. Před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy Vám podnikatel může začít poskytovat službu pouze s Vaším výslovným souhlasem. Zároveň Vás musí informovat o nutnosti uhradit poměrnou část ceny využité služby nebo o úplném pozbytí práva na odstoupení. Zvláštní pozornost proto věnujte ujednáním ve smlouvě, která by zakládala Váš souhlas se započetím poskytování služby ještě před skončením ochranné 14 denní lhůty.

   Lhůta pro odstoupení od smlouvy běží od okamžiku uzavření smlouvy. Následující den potom, co jste smlouvu uzavřeli, je prvním dnem 14 denní lhůty. Pokud její konec připadá na sobotu, neděli či svátek, lhůta končí nejbližší následující pracovní den. Důležité je, že odstoupení od smlouvy stačí (prokazatelně) odeslat podnikateli i poslední den 14denní lhůty. Zákon nevyžaduje písemnou formu odstoupení od smlouvy, lze ji ale z důvodu prokazatelnosti důrazně doporučit. Odstoupení můžete zaslat podnikateli na adresu sídla nebo jiného místa podnikání, případně na jeho e-mailovou adresu. Pro prokazatelnost odstoupení doporučujeme formu doporučeného dopisu. Uschovejte si podací lístek.

   V obecné rovině lze uvést, že spotřebitel má v souladu s § 1829 zákona č. 89/2012 občanský zákoník (dále jen „OZ“), v platném znění, ve spojení s § 1818 OZ právo od smlouvy (resp. přihlášky k energetickému výběrovému řízení) odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy. Není-li však v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f) OZ řádně poučen, že lze využít práva na odstoupení od smlouvy a zároveň nejsou sděleny podmínky, lhůta a postup pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy, může spotřebitel odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy.

   V souvislosti s odstoupením od smlouvy, výpovědí smlouvy nebo odvoláním plné moci lze uvést, že se jedná o jednostranný právní úkon a je třeba jej považovat za doručený okamžikem, kdy dojde do dispozice adresáta, tedy kdy adresát tohoto jednání měl možnost se s ním objektivně seznámit. Není tedy nutné, aby adresát jeho přijetí následně potvrdil, či výslovně akceptoval. Rozhodující je, že se spotřebitel na podnikatele prokazatelně obrátil.

   · Pokud vypršela lhůta pro odstoupení od smlouvy bez udání důvodu

   Tyto případy mohou být velmi komplikované a je obtížné doporučit jednoznačný způsob řešení. Energetické aukce mohou být organizovány na základě řady právních forem, přičemž každá má svá specifika. Velmi obtížná je situace, kdy byla vystavena organizátorovi energetické aukce plná moc, která mu umožňuje uzavírat smlouvy o dodávkách energií s jejich dodavateli. Byla-li plná moc platně vystavena a nebyla včas odvolána, může organizátor aukce jednat jménem zastoupeného a zavazovat jej k plnění smluv s dodavateli. Jste-li v takové situaci, lze doporučit písemné odvolání plné moci a výpověď smlouvy s organizátorem aukce. Ověřte si však, zda není s předčasnou výpovědí smlouvy spojená sankce.

   · Smluvní pokuty

   Ve vztahu ke smluvním pokutám platí několik základních pravidel. Smluvní pokuta předně nesmí být nepřiměřená ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění zajišťuje. Smluvní pokuta ve spotřebitelské smlouvě nemůže být sjednána pouze drobným písmem ve všeobecných obchodních podmínkách, ale měla by být zřetelně sjednána přímo ve smlouvě samé. V praxi je poměrně obtížné určit, zda je smluvní pokuta přiměřená a tedy platně sjednaná. Závaznou odpověď na tuto otázku může dát v konkrétním případě pouze soud. Pokud se smluvní pokutou nesouhlasíte, máte možnost vyčkat na rozhodnutí soudu ve věci. Podnikatel, který se uhrazení smluvní pokuty domáhá, ji může vymáhat soudní cestou, musí přitom u soudu doložit, že smluvní pokuta byla platně sjednána a došlo k porušení smluvní povinnosti, kterou zajišťuje. Případné mimosoudní pohrůžky exekucí se nezakládají na skutečnosti. K exekuci může dojít až tehdy, pokud není dobrovolně splněna povinnost uložená pravomocným rozsudkem. Není nám známo, že by smluvní pokuty byly skutečně v praxi u soudů vymáhány.

   Nepodaří-li se Vám vyřešit spor s podnikatelem přímo, máte možnost podat návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Mimosoudní řešení sporů je institut založený na hledání oboustranně přijatelné dohody stran sporu. Česká obchodní inspekce na rozdíl od soudů nemá pravomoc sama o předmětu sporu závazně rozhodnout nebo strany sporu k dohodě donucovat. Pro bližší informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů nebo podání návrhu navštivte prosím internetové stránky http://www.adr.coi.cz. Právně závazné a nuceně vykonatelné rozhodnutí o předmětu sporu může vydat soud.

   Co se týče smlouvy s vybraným dodavatelem, v obecné rovině lze uvést, že spotřebitel má dle ustanovení § 11a odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, právo smlouvu na dodávku energií, uzavřenou mimo obchodní prostory, na dobu neurčitou nebo určitou bez sankce vypovědět ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu. Výpověď lze podat od okamžiku podpisu smlouvy, až do 15. dne po zahájení dodávek. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžen prvním dnem měsíce následujícího. Dozorovým orgánem v oblasti smluv na dodávku energií je Vámi zmiňovaný Energetický regulační úřad (ERÚ).

 5. Mě dali 5000 Kč pokutu za nedodržení smluvních podmínek.
  Teď už to předali do advokatní kanceláře REDOGAN , která chce ještě poplatek za správu (1990 Kč),tak nevím jestli to mám platit.
  Poradí někdo prosím co s tím?
  Podařilo se někomu vyklouznout?

 6. Dobrý den, i já naleťela, nenašla jsem aktuální vyúčtování a tak mi dali pokutu 5.000,- můžu se nějak bránit?

  Děkuji

 7. Dobrý den.
  Bohužel jsem taky naletěl a smlouvu podepsal. Můj dotaz zní, bylo by možné smlouvu obejít, změnou odběratele energií na nemovitosti? Děkuji

  • jestli se nepletu, ve smlouvě se šmejdy obvykle stojí, že jsou sankce i za změnu dodavatele samotným spotřebitelem…

   • omlouvám se, četla jsem „dodavatele“ místo „odběratele“ – tak jako bych nic nenapsala 🙂

 8. !!!!!!!!!!!!!! POZOR
  Fakt radsi s nimi nemluvte vubec – premyslejte, jakou motivaci maji z jejich strany?
  Opravdu vam „setreni“ energie (POKUD TAKOVE VUBEC JE) stoji za to porad byt premlouvan a sledovan??
  To, ze ma tato firma takove negativni recenze – toto nejsou jen ty, kteri nejsou nejak spokojeni a chteji sve emoce dat nekam ven – tato firma manipuluje lidmi a kazdy, kdo je s ni ve spojeni, musi to vedet
  A samozrejme nechteji, aby to bylo videt HNED – ale potom budete mit vice problemu nez ze usetrsite za roky par stovek korun -?? ale uprimne neusetrila jsem nic
  Oni jsou nauceni vam rikat argumenty na kazde vase namitky, maji to vzdy u sebe
  Takze jejich sebejistotou nemusite byt svedeni
  Taky vam muzu prodat ubrousky s tim, ze to fakt velmi potrebujete, protoze potom vam na boty spadne spina, kterou tam dam
  RADSI VUBEC S NIMI ANI NEMLUVTE
  NEBO POKUD TO CHCETE ZVAZIT – DOPORUCUJI PRECIST CO NEJVICE ZDROJU

 9. Teď mi volali. Velmi vlezlá ženská … nenechala mě mluvit. Když konečně přestala, zeptal jsem se, kde v době GDPR na mě vzala číslo a že jsem ji nedal souhlas k manipulaci s mými osobními údaji. Pak začala cosi blekotat o tom, že je to vygenerované, a proč nemám zájem ušetřit. Řekl jsem jí, že se s ní dal bavit nechci, a pověsil jsem hovor … Takhle se na ně musí. Levnější elektřinu a plyn si může najít každý, a nepotřebuje na to zbytečného prostředníka …

 10. Dobrý den všem,
  velice mne mrzí, že se nacházíte v této situaci. Bohužel, nejste jediní – nejmenovaná osoba, mne blízká, se v této situaci také ocitla, a proto se nyní snažíme najít řešení dané situace.

  V současné chvíli Vám mohu dát pouze doporučení, jaký krok považuji za vhodný, a to je zavolat svému současnému poskytovateli energií (plyn, elektřina) a informovat jej o nastalé situaci – tzn. že jste se stali obětí „Energo smějdů“ (či podvodu/nekalých obchodník praktik atp.) a že dodavatele měnit nechcete a zdali by Vám mohli nějakým způsobem pomoci v této situaci.

  Další postup promýšlím, mohu Vás průběžně informovat, podaří-li se mi zjistit/vymyslet něco užitečného. Snad alespoň pro začátek tento krok pomůže.

  • Dobrý den, manžel také naletěl této firmě, dozvěděli jsme se to až nyní když přišla smlouva k jinému dodavateli.Podepsána právě firmou Společná srovnávací.Katastrofa po telefonu nekomunikují,po poradě s Českou obchodní inspekcí, tak s nimi doporučeným dopisem rušíme jakousi smlouvu ,která byla podepsána jako jakási neškodná soutěž.Zatím se neozvali ,ale mám obavy, že tam je pokuta 5000 a to samé za odstoupení od smlouvy jimi vybrané firmy.Platili jste něco? Je to podvod ví se o tom,ale nikdo to neřeší

  • Dobrý den,

   taky mi volali z firmy Česká srovnávací. Bohužel jsem se nechal zlákat a podepsal objednávku a další dokumenty, se kterými přijel kurýr. Podepisoval jsem před domem v roušce. Z telefonického rozhovoru jsem pochopil, že vysoutěží levnějšího odběratele a já si budu poté moci zvolit, zda k němu přejdu.
   Objednávku jsem nezrušil během 14 dní, později mi přišla Výpověď od mého současného dodavatele a v tu chvíli mi došlo, že je zle.
   Po konzultaci s kamarádem jsem firmě České srovnávací poslal mail ve znění: Já, XY, narozen xx.yy.zzzz v …., popsal jsem situaci, jak vše proběhlo, jsem BYL UVEDEN V OMYL DLE 89/2012 Sb. občanského zákoníku. A proto považuji všechny dokumenty s Vámi podepsané za Neplatné. Prosím o zaslání všech těchto dokumentů na výše uvedenou adresu (uvedeno v mailu).
   Na mail nereagovali, poslal jsem jim dopis se stejným textem a ten zareagovali velmi rychle mailem: Vážený pane, všechny s námi a vysoutěženými dodavateli podepsané smlouvy budou zrušeny bez sankce. Šlo to překvapivě snadno, mám naštěstí vyřešeno.
   Věřím, že Vám to takto pomůže.
   S pozdravem,
   Byl uveden v omyl

   • Děkuji moc za Vaši radu.
    Pravděpodobně to uděláme stejným způsobem, v pondělí máme ještě v úmyslu kontaktovat ČOI.
    Pro paní Soňu a všechny ostatní s obdobným problémem (zaslání faktury na uhrazení smluvní pokuty) přikládám video, ve kterém se advokát přímo k této problematice vyjadřuje – NEPLATIT – určitě si jej pusťte, nejlépe celé, získáte větší přehled o dané problematice.

    https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097429889-cerne-ovce/218452801081010/titulky?fbclid=IwAR3NgVTIxUgqUkmv9Ooxf1FY5TEVaqEcbPnB0cwlSigceRBOIDZHGV2USjk

    • I když zdali PLATIT/NEPLATIT, to si netroufám říci, za 2 roky se situace mohla změnit (video je z roku 2018 + to nebylo přímo u této firmy), proto to, prosím, NEBERTE jako radu, že platit nemáte, je to na Vašem uvážení.

     • Dobrý den,

      mohu se zeptat, jak se Vám nakonec podařilo celou situaci vyřešit? Zda jste smluvní pokutu platili či neplatili? Bohužel jsme se s rodinou ocitli v obdobné situaci a nyní si nevíme rady. Na jednu stranu bychom jim nejradši žádné peníze neposlali, jak radí pan advokát ve videu, na druhou stranu máme strach, aby pokuta následně nedosáhla mnohem vyšších částek.

      Předem děkuji

   • Dobrý den, bylo by možné získat od Vás konkrétnější informace k tomu co jste jim napsal ? Moji maminku napálili, je jí 80 let, absolutní hyenismus. Rádi bychom se s nimi definitivně rozloučili. Pokud pomůžete…děkuji

    • Přikládám…
     Dobrý den,

     já, XXXXX , narozen XX.YY.ZZZZ, bytem ……………….,
     jsem byl v březnu kontaktován Vaší telefonistkou (obchodní zástupkyní). Bylo mi řečeno, že umíte soutěžit o nejlevnější energie, čímž bych mohl ušetřit, bude mi nabídnuta nezávazná nabídka, srovnání cen energií, na jejímž základě se budu moci rozhodnout, jestli chci této nabídky využít, jestli o toto srovnání mám zájem. A jelikož jsem měl, bylo mi dále řečeno, že abych mohl být zařazen do srovnání a abyste mohli pracovat s mými údaji, je potřeba podepsat smlouvu a využití této Vaší služby. K čemuž lze využít i kurýrní službu. Na tomto jsme se dohodli, kurýr mi přivezl dokumenty a jelikož spěchal, byl jsem přinucen smlouvy podepsat, aniž bych si vše řádně přečetl. Podepisoval jsem tak dokumenty s vírou v to, co mi před tímto bylo telefonicky řečeno. Později jsem ale zjistil, že nabídka srovnání není nezávazná a že dokonce již měníte mé dodavatele energií.

     Z důvodu, že jsem byl uveden v omyl, viz Zákon č. 89/2012 Sb., § 583, Vás tímto upozorňuji, že veškeré mnou podepsané dokumenty (např. Smlouva č. CS542865, Souhlas se zpracováním osobních údajů…) s Vaší společností jsou neplatné a jakékoli právní jednání provedené na základě těchto dokumentů Vaší společností mým jménem je také neplatné. Tímto Vás vyzývám, abyste mi tyto dokumenty zaslali zpět na mou výše uvedenou adresu a vyvarovali se jakémukoliv dalšímu jednání ve jménu mé osoby.

     S pozdravem

     Poslal jsem jim mail, na který nereagovaili, na dopis se stejným textem reagovali velmi rychle, vše zrušili.

  • Dobrý den, nejmenovaná osoba je asi natrvrdlá. 1. do 14ti dnů máte možnost od smlouvy odstoupit. 2. to že je možnost že vás společnost převede k jinému dodavateli je také řečeno a že v případě úspory je to závazné také .Pokud něčemu nerozumím tak se zeptám,zažádám o zaslání informací atd. Naučte se číst a poslouchejte co vám kdo říká.

  • Dobrý den,
   bohužel jsem se také stal obětí této organizace. Vynadal jsem si už x-krát, ale bohužel už s tím nic neudělám. A už mi na jednom odběrném místě běží smlouva s novým dodavatelem(která mi navíc došla až po začátku odběru, asi 13.den a čas na odřeknutí prakticky nebyl, navíc i toto je Českou srovnávací sankcionováno 5000Kč). Prošel jsem internet, pročetl možné i nemožné. S bývalým dodavatelem (Eon) jsem chtěl obnovit smlouvu, ale jejich zástupce mi sdělil, že je na odběrné místo již vysoutěžen dodavatel, o kterém jsem vůbec nevěděl..nicméně se mi snažili pomoci, ale moc řešení z nich také nevypadlo. Jedno ale ano. A chci se tedy jen ubezpečit, jestli je to alespoň náznak řešení bez sankce, kterou mi včera také zaslali.
   1.Řešení z D-testu je sice fajn, ale když se mi vetřeli na pracoviště, tak dle mého a stejně tak dle názoru odborníka z pořadu Černé ovce, podpis mimo jejich obchodní prostory neobstojí(ač jsem kurýrovi podepisoval smlouvu na kapotě auta na vrátnici).
   2.Dopis Byl jsem uveden v omyl nevypadá marně, asi vyzkouším.
   3.Písemné zaslání zrušení plné moci na sjednávání smluv místo vás se mi jeví zatím jako nejjednodušší. Ale chtě bych znát něčí zkušenost, zda je i toto sankcionováno. V jejich smlouvě se píše jen o zrušení této smlouvy, plnou moc jsem tam nenašel…
   Prosím tedy o zkušenost podobně „potrefeného“. Děkuji Ivo

   • Dobrý den, Ivo,
    za zrušení plné moci byste být sankciován samozřejmě neměl být. Určitě ji zrušte, budou mít poté svým způsobem svázané ruce a nebudou moci dále měnit svévolně Vašeho dodavatele (doporučuji zaslat DOPORUČENÝ dopis s odvoláním plné moci na jejich adresu).

    Pokud dodávky energií započaly tento měsíc, tak máte ještě teoreticky poslední možnost podat výpověď a dodávky energií od nového dodavatele zrušit, na tomto odkazu (https://www.eru.cz/documents/10540/3474757/11a+odst.+3+NEZ.doc/5c4f2736-30cf-46da-95d7-f7b1fcc51f84) si stáhněte vzorový formulář od ERÚ (za rozhodující den by se měl považovat den odeslání DOPORUČENÉHO dopisu na adresu nového dodavatele, tudíž máte tuším čas do zítřka, jedná se o ochranu spotřebitele – můžete vypovědět smlouvu s dodavatelem energií až do 15. dne po zahájení dodávek = pravděpodobně ochrana před energošmejdy), musíte si poté ale zavčasu zajistit navazující dodávku od nové společnosti + by Vám měli zaslat dopis, že výpověď akceptují.

    Co se týká sankcí, tak těch se bát nemusíte, je možné, že vám s nimi budou vyhrožovat, ale osobně bych asi neplatil – shlédněte pořad Černé ovce, výše jsem dával odkaz, kde se k tomuto vyjadřuje advokát – jedná se o formulářovou smlouvu v níž je sjednána smluvní pokuta pouze v neprospěch spotřebitele atd., vše tam je řečeno.

    Jinak Vám doporučuji si pročíst internet, na toto téma je tam spousta diskuzí, můžete se inspirovat např. firmou KTST apod.

    • Dobrý den, ještě jsem nedopadl. Mezitím mi došlo vyúčtování od stávajícího dodavatele a zkusil jsem si porovnávat spotřeby. Vypadá to, že nula od nuly pojde, asi to s nimi zkusím. Nicméně pokud dojde k navýšení, tak určitě už zašlu rozvázání smluvního vztahu, v tomto případě by šlo dle mého o hrubé porušení slibovaného…
     Ale došla mi zpráva o novém dodavateli (mám 2 odběrná místa), kde se píše, že pokud zruší stávající smlouvu s následnou penalizací, tak ji uhradí za mě…to už mě trochu zaráží…Díky nicméně za vzor výpovědi, ještě musím vymyslet zrušení plné moci, abych si nějakou nevhodnou formulací nadal „vlastňáka“

 11. Dobrý den a předem děkuji, za jakoukoli radu a pomoc!!! Česká srovnávací mi dnes vystavila fakturu-pokutu na částku 10000. Múžeš mi někdo poradím? Děkuji Vitula

 12. tak mi taky volali, následně jsem pak mluvil s MND a tam jsem se dozvěděla zajímavou věc. oni se přihlašovat nebudou, protože je to aukce. pokud podepíšu smlouvu, dostanu se do pasti. česká srovnávací mi vybere dodavatele, který to podle nich vyhrál (ten ani nemusí být nejlevnější) a k tomu budu muset přejít, jinak dostanu pokutu za porušení smlouvy, pak za nějaký čas, když si myslíte, že se tedy hold stalo, tak najednou přijde další změna a zase tam musíte jít. takže za mě bacha na to a nepodepisovat nic

 13. Zdravím
  Dneska mi taky volali, dala jsem jim adresu,jmeno a prijmeni ale nic víc. Zablokovala jsem čísla, aby mne nemohli kontaktovat. Stane se neco?
  Dekuji

  • Dobrý den,
   Chtěla bych se zeptat, jak jste dopadla, když jste následně přestala reagovat. Jsem ve stejné situaci.
   Děkuji

 14. Zrovna včera mi tahle “společnost“ volala. To co jsem jim řekl si asi za rámeček nedají, ale jak jinak jednat se šmejdy.
  Na dotaz kde vzali číslo byla odpověď náhodně generované. Asi mají strach z GDPR. Každopádně jsem jim řekl, že na základě GDPR si nepřeji aby mi ještě někdy volali a že stejně jako oni jsem si hovor nahrál, předpokládám, že už bude klid.

 15. Tak právě před chvílí mi volala paní operátorka z České srovnávací.. zeptala se mě, zdali jsem uživatel odběrového místa a kolik platím měsíčně na zálohach.. po mé odpovědi chvilku ticho, „hm, hm, hm, kouknu se vám do tabulky“ můžete ušetřit 8640kč za rok a zda mám zájem, jsem se paní zeptal, jak může spočítat úsporu na základě záloh, když neví jakou mám spotřebu a ani kolik platím za kw/h..?? paní se evidentně naštvala a opáčila, “ proč se teda tak snaží, když nemám zájem.“ po mé odpovědi, že to teda nevím, paní operátorka naštvaně zavěsila.. jsou to ŠMEJDI!!!!

  přeji všem hodně úspěchů v boji s touto „firmou“

 16. Dnes mne take kontaktovali. Hned jsem argumentovala, ze jsem zamestnanec u energeticke spolecnosti a urcite se zadne takove aukce ucastnit nebudu a pani sama hned ukoncovala hovor s tim, ze to chape. Moc dobre vi, ze podobne pripady zname. Kdyz se jedna o „normalni“ spolecnost, zjistuji i pres tento argument vice info nebo se snazi a argumentuji.

 17. Dobrý den,
  děkuji za tuto diskuzi. I mně kontaktovali a po telefonu to neznělo vůbec špatně – říkal jsem si, že uvidím, s čím přijdou a pak se rozhodnu. Ale nějaké pokuty? Tak to vážně ne. Dnes mi měl kurýr doručovat smlouvy. Kurýra jsem odvolal, na ty chytráky poslal výpověď ústní smlouvy dle § 1829 NOZ č. 89/2012 Sb. spolu s žádostí o výmaz mých kontaktů (emailem). Vzápětí přišla akceptace. Měl bych mít pokoj.
  Pěkný den a úspěch těm, kteří s nimi bojují.

  • Dobrý den,
   Mohla bych se zeptat, jak jste konkrétně formuloval odstoupení? Jsem ve stejné situaci.
   Děkuji

 18. dobry den tež jsem naletel ale nic sem nepodepsal najednou ve schrance papiry a ja sem zjistil že jsem u jineho dodavatele jak mužou bez oznameni podepsat popr.orazitkovat nějakou smlouvu o ktere nemam vubec paru jen zavolali že je soutež a pak dopis ???????nechapu

  • Dobrý den, taťka taky po telefonu souhlasil, bohužel není zbaven svéprávnosti, ač dochází na psychiatrii, mamka doručení smlouvy stopla. Musí být smlouva podepsaná? Ještě mě napadlo, že přepíšeme smlouvu na jinou osobu, pak když by na něj nebyla, tak by neměl odběr a nrpomohlo by to případně nějak?

 19. Dobrý den, bohužel patřím mezi nachytané u České srovnávací. Nové dodavatele plynu a elektřiny jsem stihla odvolat ve lhůtě, takže tam mě žádné sankce nečekají ale bohužel od České srovnávací čekám fakturu na 10 000kč . Tak jsem se chtěla zeptat jestli to také někoho v takové míře postihlo a jestli by byl tak hodný a poradil jak dále postupovat. Děkuji

 20. Dobrý den ,

  také se zapojím do této debaty, před rokem jsem byl kontaktován ať se zapojím do soutěže u této společnosti. Vlastním restauraci a rodinný dům, jelikož u restaurace jsem plaťil opravdu hodně věděl jsem že nemám co ztratit. Za 2 měsíce mne tato společnost oslovila po soutěži, byl jsem velice překvapen. Úspora u restaurace za elektřinu 12000 kč , doma u rodinného domu úspora ze elektřinu a plyn 9500. Tak jelikož mám vyúčtování od dodavatele již v rukou tak konstatuji: úspora v restauraci je nakonec 13855 kč, u domů mám el. a plyn úsporu 9650 oproti tomu co jsem měl. Tak dámy a pánové, nejde o podvod ale opravdu o skutečnost. Ten kdo to nezkusil nemůže kritizovat, já jsem opravdu velmi spokojen. Přeji Vám u této společnosti víc spokojených zákazníku, taky budu kontaktovat vaší linku a dám kontakty na mé přátelé a rodinu. Hezký den Miroslav Pavlosek

  • Jestli náhodou nebude problém ve Vás, že si nejste sám schopen najít levnější cenu a platíte zbytečně hodně. Ve Vašich úsporách bych si osobně tipnul, že jsem opravdu zbytečně přeplácel a stačilo se ozvat …

  • I já jsem naletěl a teď se s nimi dohaduji o neplatnosti smlouvy. Podle ceníku nového vybraného a levnějšího dodavatele bych měl platit o téměř 50 % víc než u současného. O výhodnosti soutěže se tedy nedá ani mluvit.

 21. Dobrý den, především bych chtěl poděkovat panu Vavříčkovi za boj se šmejdy a popřát mu hodně zdraví v této době.

  Tento týden jsem byl telefonicky osloven,a ačkoli takovéto telefonáty po věcné diskusi razantně ukončuji, paní si u mne získala čas, má volat ve středu,zda chci poslat kurýra….
  Já svůj čas také využil…
  Váženou paní po zjištění těchto recenzí odkážu tam, kam patří….

  Přeji hezký den.

 22. Zdravím,
  Českou srovnávací nebrat. Je to byznys založený na placení pokut. Po uplynutí 14-ti denní lhůty se již nejde bez sankce vyvázat, podle D-testu i Energetického úřadu. Patřím mezi napálené.

 23. Děkuju za článek. Kontaktovali mě, a mj. na základě této stránky jsem se rozhodnul s nimi nejednat.

 24. Tyto a podobné šmejdy nechte prosím vykecat a následně jim můžete oznámit,že dotyčné
  osobě vůbec není rozumět a že jí doporučujete se vysmrkat.Vytočíte je do běla.DDD.

 25. Dobrý den,
  tak teď jsem to zjistila, že jsem pravděpodobně taky nalítla :-(. Přiznám se, jsem normálně opatrná, ale tohle mě nenapadlo, že by to byl podvod, chtěla jsem to prostě zkusit, s jakou nabídkou přijdou. Poradíte mi, prosím, co mám dělat. Smlouvu jsem podepsala v pondělí 16.3.2020.

 26. Já se na návnadu nechytil, ale paní jsem trochu vyzkoušel. První den jsem souhlasil a že mi další den budou volat z kontrolního oddělení. Volali a odmitnul jsem ať smlouvu neposilaji. Paní byla neodbytna, stále opakovala jak mají v soutěži pouze seriózní dodavatele, začala mi je do telefonu jmenovat, tak jsem ji požádal aby mi seznam dodavatelů poslala mailem, paní se na chvíli odmlčela a pak řekla že to pošle. Rychle položila telefon a od té doby mám klid. S touto firmou nikdy! Ani na zkoušku

 27. 19.března
  Dnes mi volala paní,
  tento měsíc po druhé od nich, že probíhá soutěž, takže už ne aukce a můžu ušetřit peníze a bla bla.
  Nakonec otázka, jestli je to pro mne zajímavé? Po odpovědi “ Ano“je to zajímavé, ale že nic nechci, její odpověď byla. „Tak to tedy nechápu“.
  S mou odpovědí, že nic nechci a že sem se už mockrát spálil s různými měniči smluv sme hovor ukončili, byla pěkně vytočená. Jedna ráda, odpovídejte, že nic nechcete nebo že nasebe nemáte žádné energie napsané a dají pokoj.

 28. Dobrý den, dnes mi také volali, už první věty chlapce na telefonu si protiřečily. Když jsem se začal ptát změnil se v arogantního blba. Fakt šmejdi !!!!!

 29. Dobrý den, bohužel jsem taky naletěl, smlouvu jsem po přečtení recenzí vypověděl ještě před tím než mi našli dodavatele (ale po 14 denní lhůtě) a dnes jsem s nimi měl telefonát , že mi pošlou fakturu se sankcí 5000kč, a řekli, že pokud nezaplatím, předají to do pravnické agentury a sejdeme se u soudu. Tak mě jenom napadlo co jim zaplatit třeba jen 100 kč, dluh pak klesne po 5000 a právnická agentura to již řešit nebude.
  Podařilo se někomu z toho vyvléknout, když už mu zaslali fakturu? Prosím poraďte

  • Jsem na tom úplně stejně. Stávající dodavatel Eon poradil, peníze zaplatit a v zápětí na Českou srovnávací podat trestní oznámení za nekalé a agresivní obchodní praktiky a neplatnost smlouvy pro neúplnost. V průvodním dopise chtějí údaje o odběru. Já jim zádnou smlouvu ani fakturu se stávajícím dodavatelem nedala natož číslo odběrového místa. V podstatě jsem podepsala na kapotě jejich auta bianko smlouvu. Nemohli tedy započít s jakoukoliv aukcí. 5 tisíc chtějí taky. Za nic.

  • Dobrý den, můžu se zeptat, jak jste to vyřešil? Máme taky zaplatit 5tisíc, ale já to prostě těm šmejdům dát nechci. Dnes zaslali sms, že pokud nezaplatíme, navýší částku o penále o 2.500 a předají advokátní kanceláři.
   Vykašlala bych se na ně, ale zase nerada, aby mi za x měsíců přišla faktura na x tisíc korun.
   Děkuji

 30. Dnes 2.3.2020 mi volal nějaky mladík v monitorovaném hovoru, že má pro mne nabídku na aukci elektřiny. Tak jsem ho ožádal o písemné informace. Řekl mi, že už to mám ve schránce. Dost jsem se divil a ptal jsem se, kdy to posílali. Furt chtěl vědět, kdo jsem a kdo je dodavatel elktřiny. No bez písemných informací to nepůjde. Tak synek bezradně zavěsil. Říkám si: „Možná si šlapeš po štěstí“. Jdu si vyhledat česká srovnávací a žádná internetová stránka, pouze tohle info o podvodném jednání. Takže díky za info a jsem rád, že si trvám na písemné informaci, nikoliv uzavírání smluv po telefonu… Janek

  P.S. Vláda a zákonodárci sice slibují ocgranu spotřebitele, ale nechápu, proč už není dávno zákon, aby monitorované hovory byly automaticky k dispozici oběma stranám. Jak jinak se má člověk bránit.

  • Dobry den,resim to same,uz mi vola i firma na vymahani dluho.Na COI mi rekli ,ze mam vse ignorovat,je to neprijemny psychicky tlak!
   Resime to uz rok!! Ale pokud nemaji narok na ty penize,nic jim nebudu platit.

 31. Mě dnes také volali, jak jsem se teda rozhodl. Odmítl jsem se na základě zkušeností zde, řekl jsem jim že se mi nelíbí jejich podmínky.
  Pak to teda vzdali (chlapík zaučoval mladou), a pak mi taky řekl, že je to jednosměrné číslo a že už jim volalo několik dříve oslovených pak dodatečně, že by to s nimi chtěli uzavřít, haha…

 32. Právě mi volali také. Až pak jsem si je vygooglila. Paní byla velmi milá, že mi volá z České srovnávací a oznamuje mi, že teď bude plošně všude v celé republice probíhat snižování našich nákladů na energie …. proboha proč by mělo něco jako zlevňování probíhat plošně 😀 :-D. Mluvila dál a povídala, že nebudeme soutěži my, ale náš dodavatel energií a moooc ušetříme :-D. Pak se mě ptala, kdo je náš dodavatel energií a kolik platíme. Tak jsem se zarazila ….. jak může tvrdit, že náš dodavatel energií bude soutěžit, když ani neví kdo to je 😀 :-D. Chce to trochu myslet. byla ale věrohodná a věřím, že důchodci se nechají ukecat. Tak jsem jí slušně zalhala, že vůbec nevím od koho berem a nemám chuť to s ní řešit.

 33. Dbry den plne s vami souhlasim mam tu skusenost dal jsem jim take vypoved cekam odezvu ,ale platit pokutu nebudu podam zalobu na policii a obchodni inspekci dekuji za info.

  • Dobry den, jsem na tom stejne, po zapojeni dodavetel CED jsem kontaktoval CEZ a prevedli me zpet, coz je to poruseni podminky za 5000,- u Ceske srovnavaci .. podarilo se to nekomu nejak obejit a neplatit? Na Dtest lince mi tvrdili, ze je smlouva nezakona a nemam nic platit.. Dejte mi prosim vedet tel. 777207842, mail lukasherzog@seznam.cz Dekuji

 34. Naletěl jsem stejně.
  odstoupit od soutěže můžu, ale zaplatím pokutu 5000 kč.
  po odstoupení, prý musím dodržet smlouvu s výherním dodavatelem aby nehrozila sankce.
  s výherním dodavatelem jsem žádnou sml. nepodepisoval.

  Co mám, ale dělat abych neplatil pokutu nebo sankce výhernímu dodavateli nevím.
  kdyby někdo na něco přišel, určitě to ocením.

  Děkuji

   • Výpis z registrace šmejdů
    Úplný výpis z obchodního rejstříku

    Česká srovnávací s.r.o., C 299135 vedená u Městského soudu v Praze
    Vytisknout

    Datum vzniku a zápisu: 27. července 2018

    Spisová značka: C 299135 vedená u Městského soudu v Praze
    zapsáno 27. července 2018

    Obchodní firma: Česká srovnávací s.r.o.
    zapsáno 27. července 2018

    Sídlo: Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10
    zapsáno 27. července 2018

    Identifikační číslo: 07323450
    zapsáno 27. července 2018

    Právní forma: Společnost s ručením omezeným
    zapsáno 27. července 2018

    Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
    zapsáno 27. července 2018

    Statutární orgán:
    jednatel:
    ALEXANDR WURM, dat. nar. 11. září 1957
    Čakovice 85, 251 68 Týnec nad Sázavou
    Den vzniku funkce: 27. července 2018
    zapsáno 27. července 2018

    Počet členů: 1
    zapsáno 27. července 2018

    Způsob jednání: Jednatel jedná za společnost samostatně.
    zapsáno 27. července 2018

    Společník:
    ALEXANDR WURM, dat. nar. 11. září 1957
    Čakovice 85, 251 68 Týnec nad Sázavou
    zapsáno 27. července 2018

    Podíl:
    Vklad: 100 000,- Kč
    Splaceno: 100%
    Obchodní podíl: 100%
    Druh podílu: základní
    zapsáno 27. července 2018

    Základní kapitál: 100 000,- Kč
    zapsáno 27. července 2018

  • Mně oslovili dneska, s tím, že mi zítra zavolají a dohodnou se, kdy může přijet kurýr se smlouvou.
   Myslím, že dneska večer odjíždím nečekaně na půl roku do jižního Španělska .

  • Dobrý den,
   ke mně má přijet kurýr zítra, ale po té, co jsem si tu přečetla, tak nic nepřevezmu. Hned posílám mail s odstoupením od ústní dohody a doufám, že se pokuty vyvaruji, ani jsem na ni nebyla v průběhu telefonního hovoru upozorněna. Máte někdo zkušenost, když písemně nic nepodepíši a dám písemnou výpověď, co bude dál?

   • Dobrý den,
    mátě nějaké informace? Příští týden mi má také dorazit kurýr, takže bych poslala také email o odstoupení od ústní smlouvy.

    ale co bude dál?

    • Zuzko, kurýra jsem odvolala, tak nedorazil. Nic jsem nepodepsala a žádné podklady České srovnávací neodeslala. Písemně, doporučeně a s dodejkou poslala výpověď, dle § …. NOZ od ústní dohody v termínu do 14 dnů od uzavření, svého současného dodavatele jsem informovala o situaci s dovětkem, že nehodlám od nich odejít a k dnešnímu dni jsem o České srovnávací již neslyšela, tak doufám, že jsem to zachytila a ošetřila zavčas.

   • Dobrý den, mohu se zeptat, jak to dopadlo? Jsem na to stejně, jako Vy. Poslal jsem jim email, že odstupuji od ústní dohody. Rovněž jsem nebyl upozorněn.

 35. Dobry den,
  nejsem si uz vedom, ze bych neco podepisoval a posilal zpet, po te co mi kuryr dorucil obalku. Posilali jste nekdo neco krom dokumentu od stavajiciho dodavatele? Ja jim to poslal emailem 2x. Pac mi volali, ze jim nic neprislo. Nyni mi prisla vypoved od stavajiciho dodavatele elektriny, za plyn nikoli. Takze oni podali vypoved za me, zrejme jsem s tim nekde souhlasil v tel. hovoru, nevim uz. Dnes mi dorazila smlouva s viteznym dodavatelem GENERAL ENERGY. Odstoupenim od smlouvy mysli do 14 dnu od navstevy kuryra? Nechce se mi prestupvat nakonec jinam, kor kdyz mi stavajici dodavatel nabidl vyhodnejsi nabidku nez doposud mam. Takze mi hrozi pokuta 5000Kc za plyn i za elektriku? Jak to resite dal?

 36. Dobrý den, taky jsem se nechal napálit Českou srovnávací, stále telefonáty, výhružky a že musím zaplatit 5000,-. To se mi jen zdá, píšu to už zkráceně protože vše tu bylo napsané a přesně jak to tu ostatní píšou se událo i mě. Samozřejmě platit nechci, ale asi budu muset. Chci se tady s někým poradit co s tím dál. Jak postupovat nebo dát trestní oznámení , nebo rovnou to třeba hromadně napadnout. Hodně jsem té společnosti psal na e-mail a dost jsem je nešetřil. Najednou se odmlčeli. Takže nevím co mám dál čekat.

 37. Taky jsem jedna z těch, co naletěla ,, české srovnávací“ . Přišla pokuta a já si nevím rady! Když nezaplatím, (ani nemám z čeho), nepřijde exekutor? Na žádnou pokutu jsem nebyla upozorněna a vždy mi bylo řečeno, že vše je nezávazné a kdykoli mohu odstoupit od jejich návrhu na jiného dodavatele. Co mám dělat?

   • Včera večer 23.2. jsem jim napsal, že vše rozjednané ruším a požádal je o vymazání mým údajů z jejich databáze. Toto mi dnes poslali, ale jejich pracovník, se neumí ani podepsat. Opravdu solidní firma. Přeji všem stejný úspěch! Jarda

    Vážený pane …… ,

    Vaše rozhodnutí akceptujeme a na základě Vaší žádosti k Vám nebudeme kurýra posílat. Vaše osobní údaje i Vaše telefonní číslo budou z naší databáze smazány.

    S pozdravem

    Korunní 2569/108
    10100 Praha
    web: http://www.porovnejtesi.cz
    email: info@porovnejtesi.cz
    infolinka: 212235151

    • Zdravim, dnes jsem podepsal objednavku a narozdil od autora mam ve smlouve, ze Spolecnost sezene energie za ceny nizsi, nez jsou obvykle ceny u STAVAJICIHO dodavatele. Takze to narozdil od zdejsich prubnu a po nabidce dam vedet…

     • Tak to byl ode me unahleny koment, promyslel jsem to a po zkouknuti, co jsou zde uvadeni vitezni dodavatele zac, uz vim! Ceska srovnavaci je na ne napojena, dodavatele maji sice vyhodnejsi ceny energii, ale ve smlouve s Ceskou srovnavaci chybi sirsi specifikace pro lepsiho vysoutezeneho dodavatele. Proto na nějakou vysoutezenou nabidku nabudu cekat a radeji od smlouvy s Ceskou srovnavaci odstoupim dle podmínek ve smlouve do 14 dnu od podpisu smlouvy a klidne emailem (oskenovany odstupujici formular).

 38. Dobry deň. Takisto by ma to zaujimalo. Rovnako mi „vysoutezili“ lepsi cenu s General Energy. Akurat premyslim jak s tim pracovat dal.

 39. Dobrý den,já nic nepodepsal, jen jsem souhlasil v telefonu s tím,že jim pošlu roční vyúčtování plynu a elektřiny. Smlouva mi přišla v mailu a jelikož jsem už nereagoval,tak mi přišla zpráva,že pokud neodešlu podepsanou smlouvu,že za to ponesu důsledky. Teď mi přišly 2 faktury po 5000,- . Za porušení povinností vyplývajících z uzavřené OBJEDNÁVKY….Po poradě s právníkem jsem asi nucen zaplatit. Stačí prý telefonicky souhlas….to je neuvěřitelné…

  • Přímo v jejich smlouvě v odstavci 5.2. je napsáno: Tato smlouva je úplná a nebyly k ní uzavřeny ústní dohody. Takže jestli jste jim nic nepodepsal, tak žádná dohoda neplatí, protože v jejich standardní smlouvě je napsáno, že se neuzavírají žádné ústní dohody. Neplaťe jim nic.

 40. Pokud jste přešli k jinému dodavateli o vám nabídli tak u něj musíte vydržet do ukončení smlouvy. S Českou srovnávací rozvažete vztah písemně. Kde vypovíte smlouvu a i další zastupování. To vše si nechat písemně potvrdit. Já to tak udělal. Odpověď přišla ale nepřešel jsem jinam a platím pokutu.

  • Dobrý den, dokud budete těmto společnostem pokuty platit a necháte to jen tak plavat budou tady pořád. Je potřeba se obrátit na českou obchodní inspekci za nekalé obchodní praktiky (tyto společnosti na základě stížností potom dostávají tučné pokuty od ČOI). Pokud každý z vás kdo tu napsal nějaký komentář k této skutečnosti dá se říct bez řečí pokutu zaplatil nemůžeme se divit, že s námi tyto společnosti takto manipulují. V praxi je to opravdu, tak že žádné aukce neprobíhají a tyto společnosti jsou živé z vašich pokut. Pokuty jim neplaťte a posílejte stížnosti jedině, tak je všichni společně dokážeme zničit.

 41. Tak před koncem roku jsem podepsal smlouvy. Jak elektriku tak plyn. Obě od ČED. Plyn mi končí až za dva roky, tak ještě neřeším. Elektřinu jsem si nakonec nechal u stávajícího dodavatele a k ČED jsem nepřestoupil. České srovnávací jsem poslal výpověď s dodatkem že ani v budoucnu s nimi nechci nic mít z důvodu že nedodrželi smlouvu oni, a nenabídli mi nižší cenu. Jelikož smlouva s ČED je cena energií u které se mění cena každý den. Což jsem si nepřečetl hned. Tak jsem zjišťoval jak se ceny na burze pohybují a ty jsou mnohonásobně vyšší než u stávajícího dodavatele. Tak se mi vyplatí zaplatiti i pokuta 5000. Ikdyž se mi samozřejmě nechce. A za dva roky dalších 5000 za plyn. Tak uvidíme jak to dopadne. Letos mi už volalo pár společností na změnu dodavatele. Jeeee, ty si vyslechli No a za blbost se holt platí.

 42. dobrý den, právě toto řeším se svým otcem. Můžete mi poradit jak z toho ven ? Kdy správně končí smluvní vztah s Českou srovnávací ? Jestli jsem to správně pochopila tak jakmile otec nepodepíše další smlouvu (objednávku pro výběr energií) a pouze dodrží smluvní vztah s nynějším dodavatelem plynu a elektřiny může si poté sjednat sám dodavatele energií u kterých by chtěl zůstat ? Děkuji

 43. Dobrý den.Musím sem též něco přidat.Podvodníci zkouší vše.Ale příště už letí opravdu ze schodů dolů.S Českou Srovnávací byla podepsána taky smlouva.Po nějaké době jsme dostali dodavatele General Energy.Zaplaceny zálohy fajn.Bylo vyučtování přeplatek.Datum splatnosti 2.1.2020 dva týdny po splatnosti.Přeplatek nikde.Zálohy přesto dále uhrazeny.Dodavatel se vymlouval že peníze posílal všem složenkama a že na účet již nelze.Až v případě nově vzniklého přeplatku.Peníze nepřišli po nějakých urgencích byla odpověď že peníze posílali na účet.Tedy nejdříve že posílali peníze na složenky až 3.1.2020 pak na účet 6.1.2020 chápete?Oni mají na fakturách datum splatnosti 2.1.2020 údajně poslali peníze 3.1.2020 a pak na účet 6.1.2020 a peníze prostě nikde.Napřed lež zeptejte se na poště jestli tam nemáte složenku.Jak by člověk mohl aniž by znal podávací znaky které je povinnen dodavatel sdělit.Nic na poště od General Energy nic nebylo.Tak si zjistěte v bance jestli tam máte peníze.Telefon do banky.V případě ověření v internet bance.Peníze ani na účtě.Banka sdělila že kdyby byli poslány peníze 6.1 už by na účtě ten den nejpozději 8.1.2020 byli.Pak opět slova jako optejte se znova na poště,a nebo si zavolejte v pátek.No člověku došla trpělivost.Připraveny nové smlouvy a přechod zpět k Čezu.Bez jaké koliv sankce.Důvod?Dodavatel porušil smlouvu a v případě že dodavatel poruší smlouvu byť tim že nepošle přeplatek včas aby v datu splatnosti zákazník obdržel peníze.Má zákazník právo na odstoupení od smlouvy bez sankce.Jen to musí uvést do výpovědi.Jinak doporučuji vřele nechat si kopie důkazy,Jelikož jak jsou šmejdi známi zkouší co se dá aby z lidí tahali peníze dále.Ale pokud je člověk trochu mazaný může se stát že šmejd skončí u soudu a bude platit poškozenému jak mourovatý.

 44. Zdravím
  Dneska mi taky volali, dal jsem jim adresu, ale nic víc. Má mi prý volat někdo, komu nadiktuji čísla ze smluv co mám na plyn a elektriku. Pak teprve přijde kurýr. Tak udělám dobře,když už jim nezvednu telefon a nepřijmu žádnou písemnost. Nemůžou to třeba hodit do schránky.
  Děkuji Zdeněk

  • Dobrý den,
   má stejnou zkušenost. Po prvním telefonu, jsem vše odvolal, Zablokoval jsem čísla, aby mne nemohli kontaktovat. Rovněž jsem jim sdělil „pouze“ adresu.
   Mohu se Váse zeptat, jak to dopadlo? Děkuji Dan

 45. Také mi dnes volala velmi suverénní a přesvědčivá paní. Nenechala se vyvézt z míry že jí tipuji na Bohemia energi. Když jsem požádal o zaslání přes internet, tak to nešlo. A tak jsem jí řekl, že si to prověřím a klidně ať zavolá zítra….

 46. Bohužel jsem stejný blbec,který podepsal smlouvu s Českou srovnávací. Telefon mi neberou a když jsem je hledal v Praze, tak jsem je nenašel. Prosím poraďte. děkuji Jirout Vlastimil, Ústi nad Orlici. Email. v.jirout@ktuo.cz.

  • Ahoj Vlastimile, také jsem byl osloven, vyslechl jen samé klady, ověřoval jejich firmu ve Veřejném věstníku, potud vše OK. Ovšem po několika telefonátech (vždy jiné číslo) jsem nabyl pochybností. Firma registrována 27.7.2018, operátorka mě přesvědčovala, jak si to u nich zákazníci objednávají i po druhé – po třetí. Podle slov operátorka se smlouvy s dodavatelem uzavírají na 2 – 3 roky. Jak to tedy mohli stihnout??? poprvé mě od nich oslovil muž, druhý den seděla na tom čísle již ženská a tvrdila mi, že u nich žádný chlap nepracuje. Takže konec s lacinou energií, ať jdou do prdelky. Jen se divím, že se o to nezajímá ČOI a policie? Sděluji Ti čísla ke komunikaci – ústředna 2123235151 , linky operátorů – 225341407 a 234280077 . Přeji hodně štěstí s ukončením smlouvy. Jarda z Jablonného n Orl.

 47. Mám otázku, jelikož teď nemám smlouvu po ruce, je u ní přiložen vzorový formulář o odstoupení od smlouvy který je podnikatel povinnen poskytnout?

   • Vyjádření dTestu

    Publikováno
    21.11.2019 10:30, před 3 měsíci

    Odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory společnosti (bez ohledu na to, zda si návštěvu obchodníka spotřebitel vyžádal či nikoliv), případně distančním způsobem (telefonicky, skrze internet), je možné ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud však spotřebitel o tomto svém právu nebyl poučen nebo neobdržel-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy. Zároveň je vhodné zprostředkovateli odvolat případnou udělenou plnou moc.

    Uzavře-li spotřebitel smlouvu o dodávkách elektřiny nebo plynu, může ji navíc vypovědět bez udání důvodu do 15 dnů od zahájení dodávek.

    Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

 48. Dobrý den, tím, že jste si byt nechala přepsat na sebe, tak končí účinnost smlouvy s Českou srovnávací a jejich vybraným dodavatelem? Děkuji.

 49. Dobrý den,
  řeším ten samý problém, ráda bych se také připojila. Teď jsem jim volala a to samé, bohužel na právníka nemám, ale myslím si že bych si na něj i půjčila.

  Děkuji

  • Dobrý den
   co se stane , když od kurýra nepřeberete(nepodepíšete) tu smlouvu ?
   To by mělo být vše OK .
   Nebo se pletu ?

   • Je to ok, nicméně si zablokujte telefonní číslo na společnost, jinak Vás budou otravovat prakticky denně. Dokud nic nepodepíšete, k ničemu se nezavazujete.

 50. Dobrý den,
  přesně tento problém nás potkal taky. Teda spíše mého chlapa, kterému po několikáté volali a nabízeli, že ho zařadí do nějaké soutěže o levnější elektřinu či co. No a jelikož chlap pracuje na stavbě, neměl na ně čas a pořádně je nevnímal. Operátor řekl, že po kurýrovi pošle smlouvu na prostudování. Chlap s tím souhlasil, že si to pak aspoň doma v klidu přečte. Jenže převzetí od kurýra bylo zároveň podepsání smlouvy. A skutečnost byla taková, že chlap to převzal od kurýra, doma položil na stůl a odjel na několik dní na Slovensko a nějakou smlouvu zapomněl prostudovat. Po několika x dní mi řekl ať se mrknu na to co mu přišlo.
  Elektřině prd rozumím, ale hned mi bylo jasné o co jde, obzvlášť při vygooglování recenzí…
  Samozřejmě jsem to chlapovi vyčetla, že vůbec na tohle reagoval, proč to podepisoval a proč jim rovnou nezavěsil telefon….ale pozdě bycha honiti.
  Dopadlo to tak, že jsem hned odeslala formulář „Žádost o odstoupení smlouvy v zákonné 14.denní lhůtě“, který byl ke smlouvě přiložen. 14. denní lhůtu jsme dávno promeškali, na smlouvě datum nebyl a chlap si nepamatoval kdy u něho kurýr byl, ale 14 dní to bylo určitě.
  Společnost odepsala obratem s tím, že máme zaplatit pokutu 5000,- za každé odběrové místo.
  Nám nezbývá nic jiného než to zaplatit… zkoušela jsem hledat jestli se z toho nejde nějak vyvklíknout nebo to napadnout, ale nic jsem nedohledala…holt za blbost se platí.
  Tak taková je naše zkušenost.
  O to horší, když na to naletí důchodci nebo lidé co otáčejí každou korunu. Je smutné, že se tohle v naší zemi děje…
  Hezký den

  • Nic neplaťte, na firmu již jen ve východočeském kraji existuje 7 trestních oznámení. Já budu podávat 8., čekám však, zda-li ještě něco pošlou, kromě jejich vyhrožující smsky. Mluvil jsem jen s operátorkou paní Veselou, která ani nevěděla s kým mluví a také umí solidně vyhrožovat.

   • Dobrý den, mám stejný problém. Také jsem bohužel uzavřela smlouvu a chci dát výpověď. Mohli bychom se kontaktovat? Děkuji

   • Dobrý den.
    Co prosím napíšete do trestního oznamení? Ja bych se také přidal, chtějí po mě těch 5tisíc.

   • Dobrý den, také řešíme výhrůžky od České srovnávací a zvažujeme TO. Mohli bychom se kontaktovat? Děkuji

   • Dobrý den, můžete mi poradit, kam poslat trestní oznámení na Českou srovnávací? Též po mě chtějí pokutu 5.000kč a paní Veselá mi neustále vyhrožuje advokátní kanceláří. Děkuji Monika

  • Já naletěla taky. Myslela jsem si, že až vyberou nějakou dodavatelskou firmu, že se mně zeptají, jestli k ní chci nebo ne. A oni nic. Pošlete dokumenty jinak zaplatíte pokutu – to mi bylo řečeno arogantní paní na telefonu. A nakonec mi šlehla telefonem. Takže ted budu asi muset tu pokutu zaplatit ač nechci.

   • Vyjádření dTestu

    Publikováno
    21.11.2019 10:30, před 3 měsíci

    Odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory společnosti (bez ohledu na to, zda si návštěvu obchodníka spotřebitel vyžádal či nikoliv), případně distančním způsobem (telefonicky, skrze internet), je možné ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud však spotřebitel o tomto svém právu nebyl poučen nebo neobdržel-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy. Zároveň je vhodné zprostředkovateli odvolat případnou udělenou plnou moc.

    Uzavře-li spotřebitel smlouvu o dodávkách elektřiny nebo plynu, může ji navíc vypovědět bez udání důvodu do 15 dnů od zahájení dodávek.

    Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

    • Dobrý den, já mám problém, že jsem podepsala smlouvu s Českou srovnávací mimo obchodní prostory ( u mně doma) 15.12.2018 a od listopadu 2019 jsem měla přejít k vítěznému dodavateli,ale zůstala jsem u stávajícího dodavatele,protože jsem zjistila, že Česká srovnávací je podvodník a u stávajícího dodavatele jsem měla cenu za elektřinu nižší. Od ledna 2020 mi stále vyhrožuje jistá p. Veselá z České srovnávací SMS zprávami nebo v nemonitorovaném hovoru, že mám zaplatit do 6.5.2020 smluvní pokutu 5000kč nebo mě předá advokátní kanceláři, 5.5.2020 jsem poslala reklamaci na dražší elektřinu oproti stávajícímu dodavateli a vyhrožuje stejně, jen změnila splatnost pokuty na 11.5.2020. Jsem zoufalá, výhružky trvají již 4 měsíce a mám strach. Děkuji Monika

  • Dobrý den, také řeším něco podobného s mou matkou. Nejdříve přišla výhrůžná faktura na částku 10 000 Kč za nedodání patřičných dokladů. Poté co jsem se dovolala na Českou srovnávací jsem se snažila jim dodat veškeré doklady, které požadovaly. Asi pod měsíci mi volala paní Wolfová, že v aukci vyhrávala jakási společnost. Když jsem jí žádala o zaslání smluv e-mailem, urychleně mi je poslala. Bohužel však jenom vzory. Odmítám s paní Wolfovou již telefonicky hovořit, žádám jí ať mi vše potvrdí a vysvětlí e-mailem, ale bohužel bezvýsledně. Také již matce přišla výhrůžná sms. Mezitím činím patřičné kroky, a sice matčin byt jsem si nechala darovací smlouvou přepsat na sebe. Ve středu jdu k poskytovateli plynu nechat si plyn přepsat na mne. Uvažuji také o podání žaloby na tuto firmu. Ale v tuto chvíli nevím, jestli pokutu raději zaplatit a mít klid a nebo s nimi bojovat

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post comment