POZOR – Česká srovnávací s.r.o. – nabídka výhodné ceny elektřiny a plynu

POZOR POZOR POZOR

Byl jsem telefonicky kontaktován společností Česká srovnávací, které mi nabídla účast v jakési aukci dodavatelů energií (elektřina a plyn) za účelem snížení jejich ceny … prý o 20-30%

Jistě tušíte, že to nebude až tak pravda … nabízí se označení ŠMEJDI, ale posuďte sami …

Obsah rozhovoru

Šlo o celkem normální (bohužel) telefonní hovor a nějakou paní, které mi po upozornění na monitorování hovoru nabízela účast v jakési hromadné aukci dodavatele energií, která se koná ve všech regionech a díky čemuž jsem měl dosáhnout na nižší cenu (u mě jen elektřiny; plyn nemám). Ujistila se ještě, že mluví s člověkem, na kterého „jsou psané“ dodávky energií (elektroměr/plynoměr).

Po vysvětlení principu, jak je úspory dosaženo (hromadná objednávka), již chtěla adresu na kterou má za pár dni dorazit prodejce pro podpis smlouvy, abych se té akce mohl účastnit. Několikrát mi bylo zopakováno, že pokud mi nenajdou lepší nabídku, tak se nic neděje … a že je vše zdarma.

Ani na moment jsem o něco takového neměl zájem (1 – z principu; 2 – vím že mám poměrně velmi dobrou cenu elektřiny), ale i tak jsem požádal o zaslání oné smlouvy, abych si ji mohl nastudovat. Předpokládal jsem, že s tím bude problém, ale k mému překvapení nebyl a smlouva mi do pár minut přistála v elektronické schránce. A je to zajímavé počtení 🙂

Smlouva

Přečtěte si sami originál smlouvy …

Text smlouvy

Některé pasáže jsem zvýraznil … PODLE MĚ ty podstatné …

 1. PŘEDMĚT SMLOUVY
  1.1. Zákazník, si tímto závazně objednává u Společnosti zajištění služeb, které jsou popsány v odst. 1.2 této Smlouvy (dále jen „Služby“), a Společnost se zavazuje Služby Zákazníkovi dle svých schopností a možností zajistit, to vše za podmínek dle této Smlouvy. Objednávka Služeb je činěna bezplatně.
  1.2. Služby zahrnují vyhledávání a vedení jednání s třetí osobou nebo osobami dle výběru Společnosti, které dodávají elektřinu nebo zemní plyn (dále jen „Dodavatel“ a „Energie“) za účelem obstarání příležitosti Zákazníkovi uzavřít s Dodavatelem smlouvu o dodávkách Energií (dále jen „Smlouva o Energiích“), jejímž předmětem bude dodávka Energií s kritérii uvedenými v čl. 2 této Smlouvy.
 2. SMLOUVA O ENERGIÍCH
  2.1. Energie budou Zákazníkovi dodávány Dodavatelem na základě Smlouvy o Energiích do následujících odběrných míst Zákazníka:
  2.2. Energie budou Zákazníkovi dodávány za ceny nižší, jsou obvyklé ceny dominantního dodavatele Energií na území obce, ve které se nachází odběrná místa Zákazníka, platné ke dni oznámení příslušeného Sdělení Zákazníkovi a to po dobu dvou až tří let bezprostředně navazujících na ukončení trvajících smluv mezi Zákazníkem a stávajícím dodavatelem Energií (dále jen „Stávající dodavatel“). To stejné platí i o jakékoliv následné Smlouvě o Energiích, která bude uzavřena mezi Zákazníkem a Společností.
  2.3. Smluvní strany výslovně potvrzují, že (i) Smlouva o Energiích může být uzavřena i jen na samostatnou dodávku plynu nebo elektřiny, a to se stejnými nebo různými Dodavateli, že (ii) kritéria může naplnit i více Smluv o Energiích, které mohou být uzavírány samostatně, a to i opakovaně a že (iii) nepodaří-li se Společnosti Služby dle této Smlouvy Zákazníkovi nabídnout, nevznikají Zákazníkovi žádná další práva ani povinnosti.
 3. POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY O ENERGIÍCH
  3.1. Společnost se zavazuje, že poté, co jí alespoň jeden Dodavatel oznámí, že je připraven uzavřít se Zákazníkem Smlouvu o Energiích s kritérii dle čl. 2 této Smlouvy oznámí Společnost tuto skutečnost Zákazníkovi (dále jen „Sdělení“), a to alespoň tři měsíce před tím, než má být dle příslušné smlouvy se Stávajícím dodavatelem ukončena dodávka Energií, a předá příslušnému Dodavateli kontaktní údaje Zákazníka. Nebude-li mít Společnost zmocnění činit další právní jednání, budou Zákazníkovi sděleny kontaktní údaje Dodavatele za účelem jeho kontaktování a uzavření Smlouvy o Energiích.
  3.2. Zákazník se zavazuje bez zbytečného odkladu po oznámení Sdělení (i) dohodnout s Dodavatelem uvedeným ve Sdělení termín a místo uzavření Smlouvy Energiích, Smlouvu o Energiích s tímto Dodavatelem uzavřít nejpozději do jednoho (1) měsíce po oznámení Sdělení, zahájit odběr Energií v souladu se Smlouvou o Energiích a po dobu nejméně do uplynutí patnácti dnů ode dne zahájení odběru neučinit žádné právní jednání, na základě kterého by byla Smlouva o Energiích ukončena (např. odstoupením či výpovědí). Ve vztahu k povinnostem uvedeným v tomto odstavci je Smlouva sjednána ve prospěch třetí osoby – Dodavatele.
  3.3. Služby Společnosti jsou Zákazníkovi zajišťovány zdarma. Pouze v případě porušení povinnosti Zákazníka dle předchozího odstavce k (i) uzavření jakékoliv Smlouvy o Energiích ve stanovené lhůtě, (ii) zahájení odběru Energií v souladu se Smlouvou o Energiích, nebo (iii) po dobu nejméně do uplynutí patnácti dnů ode dne zahájení odběru neučinit žádné právní jednání, na základě kterého by byla tato Smlouva o energiích ukončena, případně (iv) povinnosti dle odst. 5.1 Smlouvy sdělit Společnosti na její žádost údaje nebo předat podklady, případně zmocnit Společnost, aby potřebné údaje získala či ověřila samostatně, se Zákazník zavazuje zaplatit Společnosti smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé
  porušení této povinnosti a každé odběrné místo, jehož se porušení povinnosti Zákazníka týká. Smluvní pokuta je splatná do deseti dnů ode dne odeslání výzvy Společnosti k jejímu uhrazení, a to dle pokynů uvedených ve výzvě.
 4. PLNĚNÍ A TRVÁNÍ SMLOUVY
  4.1. Zákazník tímto výslovně vyzývá Společnost, aby Služby začala zajišťovat bezprostředně po uzavření této Smlouvy, což nemá vliv na právo Zákazníka odstoupit od Smlouvy za splnění veškerých zákonných předpokladů.
  4.2. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a může být písemně vypovězena kteroukoliv ze smluvních stran, a to ke konci kalendářního čtvrtletí výpovědí podanou smluvní stranou alespoň tři měsíce předem. Uplynutím výpovědní doby Smlouva zaniká.
  4.3. Smluvní strany se dohodly, že ukončení Smlouvy dohodou, výpovědí, odstoupením ani jinak nemá vliv na povinnosti Zákazníka, které mají trvat i po zániku této Smlouvy, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu dle odst. 3.3 této Smlouvy za předpokladu, že Sdělení bylo oznámeno Zákazníkovi před zánikem Smlouvy.
 5. ZÁVĚREČNÁ PROHLÁŠENÍ A UJEDNÁNÍ
  5.1. Zákazník prohlašuje, že je schopen a oprávněn tuto Smlouvu a Smlouvu o Energiích uzavřít a dodržet je. Zákazník se zavazuje, že v této souvislosti poskytne Společnosti a Dodavateli pravdivé a úplné informace, které se v případě změny zavazuje aktualizovat, jakož i poskytnout součinnost vhodnou pro plnění Smlouvy a Smlouvy o Energiích, zejména údaje nebo podklady potřebné k identifikaci nebo ověření identifikace odběrných míst Zákazníka, ke zjištění nebo ověření trvání smlouvy uzavřené mezi Zákazníkem a Stávajícím dodavatelem, případně pověřit Společnost nejpozději na její výzvu, aby tyto údaje nebo podklady zajistila nebo ověřila v zastoupení Zákazníka u Stávajícího
  dodavatele, a za tímto účelem Společnosti vystavit písemnou plnou moc.
  5.2. Tato Smlouva je úplná a nebyly k ní uzavřeny ústní dohody. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemně, s výjimkou Sdělení, které může být učiněno jakoukoliv formou, například telefonicky. Písemná forma je zachována i tehdy, bude-li příslušné jednání odesláno prostřednictvím emailu Společnosti uvedeného v této Smlouvě, nebo Společností písemně oznámené Zákazníkovi, a to na email Zákazníka, uvedený v této Smlouvě, nebo Zákazníkem písemně oznámeným Společnosti, a naopak.
  5.3. Přílohami a nedílnou součástí této Smlouvy jsou (i) Informace pro Zákazníka – spotřebitele, které byly Zákazníkovi v písemné formě předány před podpisem této Smlouvy, a (ii) Informace o zpracování osobních údajů Zákazníka, které jsou dostupné v elektronické podobě na stránkách www.porovnejtesi.cz. Zákazník měl možnost v dostatečném předstihu seznámit se s těmito dokumenty i touto Smlouvou, chápe jejich smysl a význam, význam jednotlivých ustanovení mu byl vysvětlen také před učiněním objednávky dle této Smlouvy, a měl možnost ovlivnit podmínky Smlouvy, což stvrzuje svým podpisem. Na důkaz pravé a svobodné vůle připojují smluvní strany pod text této Smlouvy své podpisy.

Jak čtu smlouvu já

 • Smlouva mě NUTÍ změnit dodavatele energie, na toho kterého mi společnost doporučí.
 • Stačí i jen jediná nabídka – o nějaké aukci, kde se dodavatele energií předhánějí s tou nejlevnější nabídku bych si nechal zdát. A patrně budou domluveni jen s jedním.
 • Stačí že vám nabídnou dodavatele, který má cenu energie „nižší, než je cena obvyklá u dominantního dodavatele v místě odběru„. Takže o nějaké speciální nabídce šité přímo pro vás, si nechte taky jen zdát.

A celé je to potuplované pokutami, když to budete chtít zrušit; smlouva na dobu neurčitou; …

LIDI … ZAPOJTE ROZUM A TAKOVÝM SMLOUVÁM SE VYHNĚTE!

Klidně tu zanechte komentáře s vašimi zkušenostmi … a třeba i s vaším názorem … i kdyby se měl lišit od mého 🙂

2 odpovědi na “POZOR – Česká srovnávací s.r.o. – nabídka výhodné ceny elektřiny a plynu”

 1. Dobrý den,
  přesně tento problém nás potkal taky. Teda spíše mého chlapa, kterému po několikáté volali a nabízeli, že ho zařadí do nějaké soutěže o levnější elektřinu či co. No a jelikož chlap pracuje na stavbě, neměl na ně čas a pořádně je nevnímal. Operátor řekl, že po kurýrovi pošle smlouvu na prostudování. Chlap s tím souhlasil, že si to pak aspoň doma v klidu přečte. Jenže převzetí od kurýra bylo zároveň podepsání smlouvy. A skutečnost byla taková, že chlap to převzal od kurýra, doma položil na stůl a odjel na několik dní na Slovensko a nějakou smlouvu zapomněl prostudovat. Po několika x dní mi řekl ať se mrknu na to co mu přišlo.
  Elektřině prd rozumím, ale hned mi bylo jasné o co jde, obzvlášť při vygooglování recenzí…
  Samozřejmě jsem to chlapovi vyčetla, že vůbec na tohle reagoval, proč to podepisoval a proč jim rovnou nezavěsil telefon….ale pozdě bycha honiti.
  Dopadlo to tak, že jsem hned odeslala formulář „Žádost o odstoupení smlouvy v zákonné 14.denní lhůtě“, který byl ke smlouvě přiložen. 14. denní lhůtu jsme dávno promeškali, na smlouvě datum nebyl a chlap si nepamatoval kdy u něho kurýr byl, ale 14 dní to bylo určitě.
  Společnost odepsala obratem s tím, že máme zaplatit pokutu 5000,- za každé odběrové místo.
  Nám nezbývá nic jiného než to zaplatit… zkoušela jsem hledat jestli se z toho nejde nějak vyvklíknout nebo to napadnout, ale nic jsem nedohledala…holt za blbost se platí.
  Tak taková je naše zkušenost.
  O to horší, když na to naletí důchodci nebo lidé co otáčejí každou korunu. Je smutné, že se tohle v naší zemi děje…
  Hezký den

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *